Ειδική διάταξη

28Ε. Μέχρι τον τερματισμό της έκρυθμης κατάστασης που προκάλεσε η τούρκικη κατοχή εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού κανονισμών, κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας τέκνα, σύζυγοι και εγγόνια εγκλωβισμένων που είναι υποψήφιοι για διορισμό με βάση τους πίνακες διοριστέων ή είναι ήδη διορισμένοι ως εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, διορίζονται με βάση ειδικό συμβόλαιο κατά προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τη σειρά τους στους πίνακες διοριστέων, και τοποθετούνται ή μετατίθενται, ανάλογα με την περίπτωση, επίσης κατά προτεραιότητα σε σχολεία των κατεχομένων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών, εφόσον αιτηθούν γραπτώς προς την Επιτροπή και νοουμένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα σχολεία των κατεχομένων:

Νοείται ότι αναφορικά με την εφαρμογή της πιο πάνω πρόνοιας σε σχέση με την τήρηση της μεταξύ των πιο πάνω εκπαιδευτικών προτεραιότητας εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι υφιστάμενες πρόνοιες  του βασικού νόμου:

Νοείται περαιτέρω  ότι ο αριθμός των πιο πάνω εκπαιδευτικών που καθορίζονται στην παρούσα ειδική διάταξη δεν υπερβαίνει το 50% του συνόλου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία των κατεχομένων από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχών και ότι δεν υπερβαίνει το 50% της κάθε ειδικότητας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, εάν ο αριθμός των πιο πάνω εκπαιδευτικών είναι μονός αριθμός, τότε κατά τον υπολογισμό του 50% της κάθε ειδικότητας το κλασματικό υπόλοιπο που προκύπτει στρογγυλοποιείται προς τα άνω προς όφελος των εκπαιδευτικών αυτών:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι οι πιο πάνω εκπαιδευτικοί δεν δύνανται να μετατεθούν στις ελεύθερες περιοχές και δεν δύνανται να υπηρετούν στα πιο πάνω σχολεία πέραν των τριών χρόνων, εκτός εάν στη τελευταία περίπτωση δεν υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.