Εγκαθίδρυση Ιατροσυμβουλίου

42Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 28, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, εγκαθιδρύεται Ιατροσυμβούλιο, τα μέλη του οποίου ορίζονται από το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή/και το Διευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Ιατροσυμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Ιατροσυμβουλίου και από ακόμα έναν ή δύο ιατρικούς λειτουργούς με βάση το εδάφιο (1), με ειδικότητα που αντιστοιχεί στην κύρια πάθηση του εκπαιδευτικού λειτουργού.

(3) Κάθε Ιατροσυμβούλιο βοηθείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από λειτουργό της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ο οποίος ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου αυτού.