Μέθοδοι πλήρωσης θέσεων

26.—(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε κενή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η δημοσίευση παρέχει πλήρη στοιχεία του σχεδίου υπηρεσίας και καθορίζει τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

(2) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει σ' οποιοδήποτε χρόνο μέσα στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών πριν αυτή κενωθεί λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της και να πληρωθεί μόλις ο κάτοχος της παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του στη θέση αυτή.

(3) Ανεξάρτητα από το τι διαλαμβάνεται σε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, η διαδικασία πλήρωσης μιας θέσης μπορεί να αρχίσει μέσα στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών πριν αυτή κενωθεί, όταν αναμένεται η κένωσή της επειδή βρίσκεται σ' εξέλιξη διαδικασία για την πλήρωση ανώτερης θέσης Προαγωγής για την κατάληψη της οποίας απαιτείται από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας η κατοχή της αμέσως κατώτερης τάξης ή θέσης και να πληρωθεί μόλις αυτή κενωθεί.