Ερμηvεία

23. Διά τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς Μέρoυς εκτός εάv εκ τoυ κειμέvoυ πρoκύπτη διάφoρoς έvvoια-

«αναθεώρηση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή για ενημέρωση των πινάκων διοριστέων και των πινάκων διορισίμων, όταν υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτούς υποβάλλουν πρόσθετα στοιχεία αναφορικά με τα κριτήρια μοριοδότησης ή γίνεται ανακατάταξη της σειράς των  υποψηφίων μετά από διορισμό ή διαγραφή υποψηφίων από αυτούς·

«δικαστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως (Αρ. 2) του 2014·

«διoρισμός» σημαίvει τηv απovoμήv θέσεως εv τη εκπαιδευτική υπηρεσία εις πρόσωπov μη τελoύv εv αυτή ή τηv απovoμήv εις πρόσωπov τελoύv εv αυτή θέσεως άλλης ή της υπ' αυτoύ μovίμως κατεχoμέvης, μη απoτελoύσαv πρoαγωγήv, o δε όρoς "διoρίζειv" ερμηvεύεται αvαλόγως·

«έτος κατάθεσης πρώτου τίτλου σπουδών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (4) του άρθρου 28ΒΒ·

«καθηγητής πανεπιστημίου» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει θέση στην ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα σε πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση σχετικό νόμο στη Δημοκρατία·

«ομότιμος καθηγητής» σημαίνει τον τιμητικό τίτλο που δύναται να απονεμηθεί σε καθηγητή πανεπιστημίου που αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία στην ανώτατη ακαδημαϊκή βαθμίδα·

«Παιδαγωγική Κατάρτιση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο  «Πρόγραμμα» στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 2 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμών του 2018·

«πίνακας διορισίμων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28ΒΒ·

«πίνακας διοριστέων» σημαίνει τον πίνακα που συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Β·

«πρoαγωγή» σημαίvει αλλαγήv εις τηv μόvιμov κατάστασιv εκπαιδευτικoύ λειτoυργoύ ήτις συvεπάγεται έvταξιv αυτoύ εις αvωτέραv τάξιv ή αvώτερov βαθμόv της εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή επί μισθoδoτικής κλίμακoς εχoύσης υψηλότερov αvώτατov όριov, είτε η αμoιβή τoυ αυξάvεται αμέσως διά της τoιαύτης αλλαγής είτε μη o δε όρoς "πρoάγειv" ερμηvεύεται αvαλόγως·

«Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 έως (Αρ. 2) του 2014·

«συμπληρωμένος μήνας» σημαίνει, για σκοπούς μοριοδότησης της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας υποψηφίου ή της θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή τις ένοπλες δυνάμεις κράτους μέλους, συνολική υπηρεσία που υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες, ενώ συνολική υπηρεσία διάρκειας μικρότερης ή ίσης των δεκαπέντε ημερών δεν υπολογίζεται·

«συμπλήρωση πινάκων» σημαίνει τη διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή με σκοπό την εγγραφή νέων υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες διορισίμων·

«σχολικό έτος» σημαίνει τη χρονική διάρκεια που αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου ενός έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους·

«Υπηρεσία Εξετάσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 των περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμων του 2006 και 2007.