Αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας

29Α.-(1) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή τεχνικής πείρας, μέσα σε διάστημα τριών χρόνων από την ημερομηνία του μόνιμου διορισμού τους.

(2) Η αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ή  τεχνικής πείρας  γίνεται με απόφαση της Επιτροπής.

(3) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα για την οποία δεν υποβάλλονται επαρκή και πλήρη στοιχεία σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

(4) Οι προσαυξήσεις για αναγνωρισμένη υπηρεσία, προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα παρέχονται από την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλονται πλήρη και επαρκή έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση.