Κατηγoρίες θέσεωv για σκoπoύς διoρισμoύ ή πρoαγωγής

25.—(1) Για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής οι θέσεις διαιρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Θέσεις Πρώτου Διορισμού, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι στην εκπαιδευτική υπηρεσία ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί·

(β) θέσεις Προαγωγής, τις οποίες μπορούν να καταλάβουν εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι κατέχουν την αμέσως κατώτερη τάξη ή θέση ή οποιαδήποτε άλλη θέση στην εκπαιδευτική υπηρεσία, ανάλογα με το τι προνοείται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης.

(2) Η κατηγορία κάθε θέσης ορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας.

(3) Θέση, η οποία καθορίζεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ως θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, λογίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως θέση Προαγωγής.