Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης» σημαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία αυτό λειτουργεί·

«Ανώτερη Εκπαίδευση» σημαίνει την εκπαίδευση η οποία παρέχεται από πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης·

«Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση» σημαίνει την εκπαίδευση η οποία παρέχεται από πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό ως ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων·

«αρχική άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 18 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει την άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δημόσιο Πανεπιστήμιο» σημαίνει:

(α)το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013,

(β)το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010,

(γ)το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2003 έως 2014, και

(δ)οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο, του οποίου η ευθύνη ίδρυσης, λειτουργίας και συντήρησης ανήκει στη Δημοκρατία·

«δημόσια σχολή» σημαίνει τη σχολή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013·

«διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει πρόγραμμα σπουδών το οποίο οργανώνεται και προσφέρεται από κοινού από δύο (2) τουλάχιστο πανεπιστήμια·

«διασυνοριακή εκπαίδευση» σημαίνει τις εκπαιδευτικές διευθετήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7·

«διασυνοριακή συνεργασία» σημαίνει τις εκπαιδευτικές διευθετήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 ·

«διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών» σημαίνει πρόγραμμα σπουδών το οποίο αξιολογείται και πιστοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25·

«διασφάλιση ποιότητας» σημαίνει τη συστηματική επιβεβαίωση για τη συνεχή διασφάλιση και βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος βάσει των καθοριζομένων από το Φορέα κριτηρίων·

«Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» σημαίνει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση και καταγραφή του εκπαιδευτικού έργου με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και την κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του ιδρύματος, των σχολών και των προγραμμάτων σπουδών·

«Επαγγελματική οργάνωση» σημαίνει την οργάνωση ή το σώμα, το οποίο είναι αρμόδιο δυνάμει σχετικού νόμου της Δημοκρατίας να εγγράφει σε Μητρώο, τα άτομα τα οποία εξασκούν επάγγελμα, το οποίο απαιτεί την κατοχή ακαδημαϊκού προσόντος?·

«Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων» ή «ΕΑΙΠ» σημαίνει την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 10 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης» σημαίνει την επιτροπή η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17·

«Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας» σημαίνει τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές που θέτει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ENQA)·

«Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας» σημαίνει το αρμόδιο Ευρωπαϊκό σώμα για τη διαπίστευση φορέων διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι πληρούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες Γραμμές και την εγγραφή τους στο σχετικό κατάλογο·

«Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτερης Εκπαίδευσης» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό χώρο ο οποίος ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2010 από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Παιδείας και αποσκοπεί στη διασφάλιση μεγαλύτερης συγκρισιμότητας, συμβατότητας και συνεκτικότητας των Ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης.

«ιδιωτικό ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης» σημαίνει ίδρυμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία και παρέχει εκπαίδευση του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει νομικό ή φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου·

«ιδιωτικό πανεπιστήμιο» σημαίνει πανεπιστήμιο του οποίου την ευθύνη διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης έχει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

«ιδιωτική σχολή» σημαίνει τη σχολή η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013·

«ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή ίδρυμα» σημαίνει σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστήμιο ή παράρτημα πανεπιστημίου·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 35·

«κλάδος σπουδών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στη παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μαθησιακά αποτελέσματα» σημαίνει τη διατύπωση όλων όσων ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να υλοποιεί μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας·

«μέθοδος της δικαιόχρησης» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ δύο ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία προνοεί ότι το ίδρυμα Α΄ παραχωρεί τίτλους σπουδών για λογαριασμό του ιδρύματος Β΄ και βάσει της οποίας το ίδρυμα Α΄ είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και τη διασφάλιση της ποιότητας του τίτλου σπουδών, καθ’ ήν στιγμή οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο ίδρυμα Β΄ και λαμβάνουν πτυχίο από το ίδρυμα Α΄, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

«μέθοδος της πιστοποίησης» σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ δύο ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία προνοεί ότι το ίδρυμα Α΄ πιστοποιεί τον τίτλο σπουδών που παραχωρείται από το ίδρυμα Β΄ το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και τη διασφάλιση της ποιότητας του τίτλου σπουδών και βάσει της οποίας το ίδρυμα Α΄ δανείζει το όνομά του στο ίδρυμα Β΄ και παραχωρεί τον τίτλο σπουδών, καθ’ ήν στιγμή οι φοιτητές λαμβάνουν πτυχίο από το ίδρυμα Α΄, νοουμένου ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους ακόμη και αν το υπεύθυνο ίδρυμα για την ανάπτυξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και της διασφάλισης ποιότητας του τίτλου σπουδών είναι το ίδρυμα Β΄.

«μητρικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο είναι νόμιμα εγγεγραμμένο σε μια χώρα και το οποίο έχει ιδρύσει ένα τουλάχιστον παράρτημα·

«Μητρώο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 40 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011, για την περίπτωση εγγραφής ιδιωτικού πανεπιστημίου, και από τις διατάξεις του άρθρου 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 για την περίπτωση εγγραφής ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

«νέο πρόγραμμα σπουδών» ή «νέο πρόγραμμα» σημαίνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δημοσίου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου με αρχική άδεια λειτουργίας ή με άδεια λειτουργίας ή κλάδο σπουδών δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του από τα πιο πάνω ιδρύματα·

«ξένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή ξένο ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί σε χώρα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας·

«Ομότιμος Καθηγητής ή Ομότιμος» σημαίνει τον τιμητικό τίτλο που δύναται να απονεμηθεί σε καθηγητή πανεπιστημίου ο οποίος αποχωρεί από την ενεργό υπηρεσία στην ανώτερη ακαδημαϊκή βαθμίδα·

«πανεπιστήμιο» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία λειτουργεί·

«Παράρτημα Διπλώματος» σημαίνει το συνοδευτικό επεξηγηματικό έγγραφο τίτλου σπουδών το οποίο χορηγείται, σύμφωνα με τις αποφάσεις για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης·

«παράρτημα πανεπιστημίου» σημαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί σε άλλη γεωγραφική περιοχή στην ίδια χώρα ή σε άλλη χώρα διαφορετική από την έδρα του πανεπιστημίου·

«Πιστοποίηση Ποιότητας» σημαίνει τη θεσμοθετημένη αναγνώριση ενός ιδρύματος ή τμήματος ή προγράμματος σπουδών με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα από το Φορέα και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα κριτήρια και δείκτες, εφεξής καλούμενη “Πίστοποίηση”·

«προγράμματα σπουδών» σημαίνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τους κλάδους σπουδών, που προσφέρονται από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης μέσω κανονικής φοίτησης ή μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης·

«ρυθμιζόμενο επάγγελμα» σημαίνει το επάγγελμα του οποίου οι όροι άσκησης καθορίζονται από τις διατάξεις της οικείας για κάθε επάγγελμα νομοθεσίας·

«Συμβουλευτική Επιτροπή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ή “ΣΕΤΕ” σημαίνει τη Συμβουλευτική Επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις το άρθρου 2 και ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013·

«Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης» ή “ΣΕΚΑΠ” σημαίνει το συμβούλιο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 και διορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ιδίου Νόμου·

«Συμβούλιο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης» ή «Συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο που διορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 27 και 32·

«σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS)» σημαίνει το σύστημα μάθησης το οποίο βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας των σπουδαστών, καθώς και σε μαθησιακά αποτελέσματα·

«σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET)» σημαίνει το σύστημα μάθησης το οποίο βασίζεται σε πιστωτικές μονάδες για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε μαθησιακά αποτελέσματα·

«σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 2 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013 που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και περιλαμβάνει δημόσια σχολή και ιδιωτική σχολή·

«Σχολή» σημαίνει σχολή δημόσιου πανεπιστημίου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου·

«τέλη αξιολόγησης» σημαίνει το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται και αντιστοιχεί στο σύνολο των εξόδων για τη διαδικασία εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ή Επαναξιολόγησης και Πιστοποίησης προγράμματος σπουδών ή τμήματος ή ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ή τοπικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί στη Δημοκρατία·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα η οποία δεν συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού?

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού·

«Φορέας» σημαίνει το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο οποίος ιδρύεται και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Έκτου Μέρους.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σκοποί Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

3. Οι σκοποί της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, εφεξής καλούμενη “Αξιολόγηση”, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διασφάλιση της ποιότητας και η Πιστοποίηση Ποιότητας της διδασκαλίας, της έρευνας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους·

(β) η πιστοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων για εγγραφή στο Μητρώο και η χορήγηση αρχικής άδειας λειτουργίας και άδειας λειτουργίας, καθώς και η συνέχιση της άδειας λειτουργίας τους ως ιδιωτικών πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

(γ) η Πιστοποίηση των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σκοπούς εγγραφής τους στο Μητρώο·

(δ) η διασφάλιση της Ποιότητας της διασυνοριακής εκπαίδευσης που παρέχεται από τοπικά ιδρύματα, καθώς και της ανάλογης δραστηριότητας τοπικών ιδρυμάτων σε κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες·

(ε) η διασφάλιση της Ποιότητας και η Πιστοποίηση Ποιότητας της εκπαίδευσης η οποία προσφέρεται από άλλα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία προσφέρουν ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση.

Μορφές Αξιολόγησης και Πιστοποίησης

4. Μη αποκλειομένων άλλων μορφών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, ο καθιδρυόμενος βάσει των διατάξεων του Έκτου Μέρους Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, εφεξής καλούμενος “Φορέας”, εφαρμόζει και απαιτεί την εφαρμογή των ακόλουθων μορφών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης-

(α) Εσωτερική Αξιολόγηση, η οποία διεξάγεται από το ίδιο το ίδρυμα και περιλαμβάνει απαραίτητα τη συστηματική συλλογή διοικητικών στοιχείων, τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από φοιτητές και αποφοίτους και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με διδακτικό προσωπικό και φοιτητές με στόχο την κατάρτιση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, στην οποία να αποτυπώνεται συλλογικά και αντικειμενικά η εικόνα του ιδρύματος με αποκλειστικό κίνητρο και σκοπό τη βελτίωση της Ποιότητας της προσφερόμενης από αυτό εκπαίδευσης:

Νοείται ότι, η ως άνω Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης αποτελεί βασικό στοιχείο για την προβλεπόμενη στην παράγραφο (β) Εξωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανάλογα με το ίδρυμα το οποίο τυγχάνει αξιολόγησης, η Εσωτερική Αξιολόγηση μπορεί να περιλάβει και άλλα στοιχεία τα οποία το ίδιο το ίδρυμα κρίνει απαραίτητα.

(β) Εξωτερική Αξιολόγηση, η οποία συνίσταται στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά με ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, οπότε καλείται Ιδρυματική Αξιολόγηση ή αναφορικά με τμήμα ιδρύματος, οπότε καλείται Τμηματική Αξιολόγηση ή αναφορικά με Πρόγραμμα Σπουδών ιδρύματος, οπότε καλείται Προγραμματική Αξιολόγηση, με σκοπό τη διατύπωση κρίσης ως προς την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης και η οποία περιλαμβάνει τα διακριτά στάδια που καθορίζονται στο άρθρο 20·

(γ) Πιστοποίηση Ποιότητας, η οποία έπεται της Εξωτερικής Αξιολόγησης με την οποία ο Φορέας αποφαίνεται για την ποιότητα ιδιωτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης στην ολότητά του ή για συγκεκριμένο τμήμα ή πρόγραμμα σπουδών αυτού, με στόχο τη χορήγηση Πιστοποίησης ότι το ίδρυμα ή το τμήμα ή το πρόγραμμα του ιδρύματος αυτού πληροί ορισμένα προκαθορισμένα και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ελάχιστα κριτήρια ή πρότυπα:

Νοείται ότι, η ως άνω Πιστοποίηση ισχύει για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρονικό διάστημα και επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) έτη και ότι η διαδικασία αρχίζει μετά από αίτηση του ιδρύματος που πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον δεκαέξι (16) μήνες πριν από την εκπνοή της ισχύος της προηγούμενης πιστοποίησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το ίδρυμα παραλείψει να υποβάλει την αίτηση εντός της προθεσμίας των δεκαέξι (16) μηνών, ο Φορέας δύναται να δώσει επιπρόσθετη προθεσμία τριών (3) μηνών για την υποβολή της και σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εντός των πιο πάνω προθεσμιών, ο Φορέας με σχετική απόφαση του εφαρμόζει κατ’ αναλογία τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 5 για την ομαλή μετάβαση, από το καθεστώς του αναγνωρισμένου ιδρύματος, τμήματος ή προγράμματος σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης, ανάλογα με την περίπτωση, σε καθεστώς μη αναγνώρισης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και εξ υπαιτιότητας του Φορέα, καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση της Αξιολόγησης και της Πιστοποίησης εντός του προβλεπόμενου ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε εξακολουθεί να ισχύει η προηγούμενη Αξιολόγηση και Πιστοποίηση μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, η Πιστοποίηση Ποιότητας μπορεί να χαρακτηριστεί, ανάλογα με την περίπτωση, ως Ιδρυματική Πιστοποίηση, Τμηματική Πιστοποίηση ή Προγραμματική Πιστοποίηση.

Περιεχόμενο Αξιολόγησης

5.-(1) Η Αξιολόγηση συνίσταται στη συστηματική, τεκμηριωμένη και λεπτομερή αποτίμηση, ανάδειξη και καταγραφή του έργου ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης με τη χρήση αντικειμενικών κριτηρίων και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάμενων αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή αυτού.

(2) Με βάση τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης, το επηρεαζόμενο ίδρυμα λαμβάνει μέτρα διασφάλισης της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του έργου που αυτό επιτελεί στα πλαίσια της αποστολής του που συνίσταται στην παροχή ανώτερης εκπαίδευσης υψηλού ποιοτικού επιπέδου.

(3)(α)Εάν η Αξιολόγηση ιδιωτικού ιδρύματος, τμήματος ή προγράμματος οδηγεί στην άρση της ισχύουσας Πιστοποίησης, αυτή συνεπάγεται τον τερματισμό της αναγνώρισης του ιδρύματος, τμήματος ή προγράμματος σπουδών που προσφέρεται από το ίδρυμα και σε τέτοια περίπτωση το Υπουργείο σε συνεργασία με το Φορέα μεριμνά για την ομαλή μετάβαση από το καθεστώς του αναγνωρισμένου ιδρύματος, τμήματος ή προγράμματος σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης, σε καθεστώς μη αναγνώρισης, με κύριο γνώμονα το μη δυσμενή επηρεασμό των διδασκομένων.

(β)Η διαδικασία μετάβασης του ιδρύματος, τμήματος ή προγράμματος σε καθεστώς μη αναγνώρισης ρυθμίζεται με Κανονισμούς οι οποίοι καταρτίζονται από το Φορέα και εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35.

(4) Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας του επιτελούμενου έργου δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα, με σκοπό τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής διαφάνειας του λειτουργούντος συστήματος ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

(5) Η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν υποκαθίσταται από άλλες μορφές Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Ποιότητας που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση δυσμενών παρατηρήσεων που προκύπτουν από την επιθεώρηση ιδιωτικής σχολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο Φορέα, ο οποίος ελέγχει άμεσα, κατά πόσο οι δυσμενείς παρατηρήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε άρση της Ιδρυματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η σχετική απόφαση του Φορέα κοινοποιείται στον Υπουργό και σε περίπτωση που η απόφαση του Φορέα προβλέπει την άρση της Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

(6) Ο Φορέας δύναται να αποδέχεται Αξιολόγηση ιδρύματος που λειτουργεί στη Δημοκρατία από άλλα εξωτερικά σώματα ή εξωτερικούς φορείς ή οργανισμούς αξιολόγησης του εξωτερικού, νοουμένου ότι:

(α)Το εξωτερικό σώμα αξιολόγησης είναι καταχωρισμένο στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διασφάλισης Ποιότητας, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι γραπτή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και του εξωτερικού σώματος αξιολόγησης, η οποία να προνοεί για την αμοιβαία αποδοχή των αποφάσεων των δύο σωμάτων, και

(β)το ενδιαφερόμενο ίδρυμα έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του Φορέα για την επιλογή του συγκεκριμένου εξωτερικού σώματος αξιολόγησης για το δεδομένο σκοπό:

Νοείται ότι, σε τέτοιες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Φορέα και του εξωτερικού σώματος αξιολόγησης, ο Φορέας δύναται να εφαρμόσει και συμπληρωματική αξιολόγηση, αν δεν ικανοποιηθεί από την Αξιολόγηση του ξένου Φορέα,

(γ)η χρήση εξωτερικού σώματος αξιολόγησης, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β), υπόκειται στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

(i)Ο ρόλος του εξωτερικού σώματος περιορίζεται σε Αξιολόγηση και όχι σε Πιστοποίηση·

(ii) η δυνατότητα της αξιοποίησης εξωτερικών σωμάτων δεν αφορά ιδιωτικό πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην περίοδο αρχικής άδειας λειτουργίας· και

(iii)το κόστος της συγκεκριμένης Αξιολόγησης από το εξωτερικό σώμα καταβάλλεται από ίδια έσοδα του ιδρύματος στην περίπτωση δημόσιου ιδρύματος.

(7) Υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στο εδάφιο (6), η πρώτη Αξιολόγηση όλων των ιδρυμάτων που λειτουργούν στη Δημοκρατία διενεργείται από το Φορέα.

Κριτήρια και δείκτες ποιότητας

6.- (1) Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια εκφράζονται σε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και σχετίζονται με την Αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης.

(2) Η χρήση κριτηρίων στοχεύει στη διαπίστωση τυχόν αδυναμιών και αποκλίσεων σε σχέση με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του ιδρύματος και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης σε σχέση με τους στόχους του ισχύοντος συστήματος ανώτερης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντηρίων Γραμμών.

(3) Τα κριτήρια και οι δείκτες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) , ανάλογα με το είδος της Αξιολόγησης, σχετίζονται με τα ακόλουθα στοιχεία του εκπαιδευτικού έργου:

(α)Την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου και τους διαθέσιμους για το σκοπό αυτό πόρους·

(β)τα προγράμματα και τους τίτλους σπουδών σε σχέση με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς στόχους του κάθε προγράμματος ή ιδρύματος·

(γ)το ερευνητικό έργο και τη συνέργειά του με τη διδασκαλία·

(δ)τις υπηρεσίες διοίκησης, φοιτητικής μέριμνας και υποστήριξης του διδακτικού έργου:

Νοείται ότι, τα κριτήρια και οι δείκτες Αξιολόγησης τυποποιούνται, συμπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω από το Φορέα με βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα τα οποία, ανάλογα με τα γνωστικά αντικείμενα, αυτός εκδίδει:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολογούνται περιοδικά από το Φορέα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του.

Διασυνοριακή εκπαίδευση

7.-(1) Η διασυνοριακή εκπαίδευση καλύπτει όλους τους τύπους και μορφές παροχής προγραμμάτων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ή τμημάτων που παράγουν τέτοια προγράμματα ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν οι διδασκόμενοι είναι σε χώρα διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεται το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους σπουδών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, προγράμματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ή τμήματα που παράγουν τέτοια προγράμματα ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που παρέχονται στα πλαίσια διασυνοριακής εκπαίδευσης, όπως προνοείται στο εδάφιο (1), πρέπει να τύχουν Αξιολόγησης-Πιστοποίησης όπως προνοείται στο άρθρο 4, με βάση τα σχετικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την προσφορά, από τοπικό ίδρυμα, της εν λόγω ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Διασυνοριακή συνεργασία

8. Η διασυνοριακή προσφορά προγραμμάτων σπουδών υλοποιείται μέσω εκπαιδευτικών διευθετήσεων οι οποίες οδηγούν σε συμφωνίες και δράσεις, με βάση τις οποίες διασυνοριακά προγράμματα σπουδών ή τμήματα προγραμμάτων ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες του απονέμοντος ιδρύματος παρέχονται ή διατίθενται είτε απευθείας από το απονέμον ίδρυμα είτε από άλλο ίδρυμα μέσω μεθόδων δικαιόχρησης και πιστοποίησης.

Μορφές διασυνοριακής εκπαίδευσης

9. Οι μορφές διασυνοριακής εκπαίδευσης για την παροχή ή διάθεση των οποίων ενδέχεται να δραστηριοποιείται ξένο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία ή να δραστηριοποιείται τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας, καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Αξιολόγηση διασυνοριακής εκπαίδευσης

10.-(1) Ο Φορέας είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την Αξιολόγηση της διασυνοριακής εκπαίδευσης που προσφέρεται σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες από τοπικά ιδρύματα και αφορά-

(α) Την Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ή των τμημάτων τα οποία προσφέρουν τέτοια προγράμματα ή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται ή διατίθενται μέσω διασυνοριακής εκπαίδευσης από τοπικά ιδρύματα·

(β) την Αξιολόγηση Ποιότητας παραρτημάτων τοπικών ιδρυμάτων τα οποία λειτουργούν σε κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των χωρών στις οποίες λειτουργούν τα παραρτήματα αυτά ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω αξιολογήσεων.

(2) Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες περιπτώσεις Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.

Προϋποθέσεις παροχής διασυνοριακής εκπαίδευσης

11.-(1) Κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης δύναται να απονέμει το ίδιο τίτλους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών μελών ή του Ηνωμένου Βασιλείου με τη μέθοδο της Πιστοποίησης ή να παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα κρατών μελών ή του Ηνωμένου Βασιλείου να απονέμουν αυτά τους δικούς τους τίτλους στη Δημοκρατία με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες ελέγχονται από το Φορέα:

(α) Το εκπαιδευτικό ίδρυμα κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και δεόντως εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο για την παροχή μαθημάτων και τη χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται·

(β) ο κλάδος σπουδών που απολήγει στην απονομή τίτλου στη Δημοκρατία έχει πιστοποιηθεί επίσημα από τον εξουσιοδοτημένο και διαπιστευμένο φορέα ο οποίος εδρεύει στο κράτος μέλος ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το οποίο κατάγεται ο τίτλος·

(γ) ο τίτλος που εκδόθηκε είναι ίδιος με εκείνον που θα είχε χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος μέλος ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το οποίο κατάγεται ο τίτλος·

(δ) ο τίτλος, σε περίπτωση που πιστοποιεί επαγγελματικό προσόν, προσδίδει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου, από το οποίο κατάγεται ο τίτλος· και

(ε) o τίτλος που εκδόθηκε στη Δημοκρατία προσδίδει τα ίδια δικαιώματα με αυτά που ισχύουν στην επικράτεια του κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου, από το οποίο κατάγεται ο τίτλος.

(2) Πριν από την έναρξη προσφοράς προγράμματος που απολήγει στην απονομή τίτλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), το ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης ενημερώνει εμπεριστατωμένα και αναλυτικά το Φορέα, υποβάλλοντας σε αυτόν-

(α) Όλες τις σχετικές εκθέσεις και αξιολογήσεις που έχουν γίνει από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(β) πλήρη στοιχεία για τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες που θα προσφερθούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως και αυτές που προσφέρονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(γ) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια εισδοχής, Αξιολόγησης και αποφοίτησης, που θα εφαρμοστούν από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και αυτά που εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται·

(δ) τον ονομαστικό κατάλογο των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη σχέση τους με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και τα πιστοποιητικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προσφορά του προγράμματος από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως και τα αντίστοιχα στοιχεία του προσωπικού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα του οποίου ο τίτλος θα απονέμεται· και

(ε) τις σχετικές συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων.

(3) Ο Φορέας δύναται να κοινοποιεί τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (2)-

(α) Στο ίδρυμα του οποίου ο τίτλος απονέμεται·

(β) στις αρμόδιες αρχές και σώματα αξιολόγησης του κράτους μέλους ή του Ηνωμένου Βασιλείου στο οποίο το εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα υπάγεται, για σκοπούς Αξιολόγησης και ελέγχου· και

(γ) στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, για σκοπούς αναγνώρισης του τίτλου.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πρότυπα εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας

12. Κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης οφείλει να στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και των άλλων δραστηριοτήτών του και να ενεργεί για την εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας, αναμένεται δε να εφαρμόζει τα ακόλουθα πρότυπα:

(α) Δέσμευση για την καλλιέργεια αντιλήψεων και συμπεριφορών οι οποίες να αναγνωρίζουν τη σημασία της ποιότητας και της διασφάλισής της για την επιτέλεση του έργου του·

(β) εφαρμογή πολιτικής και αντίστοιχες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας και των επιπέδων σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει και τους τίτλους σπουδών που απονέμει·

(γ) λειτουργία τυπικών μηχανισμών για την έγκριση, παρακολούθηση και περιοδική επανεξέταση και όπου χρειάζεται αναθεώρηση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και των τίτλων σπουδών που αυτό απονέμει·

(δ) μέριμνα για την Αξιολόγηση των φοιτητών του βάσει δημοσιευμένων κριτηρίων, κανονισμών και διαδικασιών εφαρμοζομένων με συνέπεια·

(ε) κατοχή των απαραίτητων προσόντων και των αναγκαίων ικανοτήτων από το διδακτικό του προσωπικό σε σχέση με το διδακτικό έργο που αυτό καλείται να διεκπεραιώσει, καθώς και των στοιχείων που τεκμηριώνουν το βαθμό επάρκειας των διδασκόντων του·

(στ) επάρκεια μαθησιακών πόρων και καταλληλότητα για κάθε προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών για σκοπούς στήριξης της διεργασίας της μάθησης των φοιτητών·

(ζ) συλλογή, ανάλυση και χρήση όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της διαχείρισης των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων·

(η) δημοσιοποίηση, με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερωμένης, αμερόληπτης και αντικειμενικής έκθεσης αναφορικά με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και των τίτλων σπουδών που αυτό απονέμει.

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

13.-(1) Κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης διορίζει Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας, με την ακόλουθη σύνθεση:

(α) Τον αντιπρύτανη, αρμόδιο για ακαδημαϊκές υποθέσεις, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρύτανης, τον υπεύθυνο ακαδημαϊκών θεμάτων, ο οποίος προεδρεύει αυτής,

(β) ένα (1) μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού από κάθε σχολή του δημόσιου ή του ιδιωτικού πανεπιστημίου, ανάλογα με την περίπτωση, ή τρία (3) μέλη του διδακτικού προσωπικού σε περίπτωση σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία να έχουν σημαντικό επιστημονικό έργο και εκτενή ακαδημαϊκή πείρα που να καλύπτει κατά προτίμηση και εφόσον τούτο είναι δυνατό, εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας,

(γ) μέχρι δύο (2) μέλη με εξειδίκευση σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας,

(δ) ένα (1) εκπρόσωπο των φοιτητών ο οποίος υποδεικνύεται από τον αρμόδιο φορέα εκπροσώπησής τους:

Νοείται ότι, για ίδρυμα με μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι δύο (2), εκ των οποίων ο ένας να είναι προπτυχιακός και ο ένας μεταπτυχιακός φοιτητής,

(ε) ένα (1) εκπρόσωπο από το διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.

(2) Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας, η διαδικασία του διορισμού των μελών της, καθώς και η διάρκεια της θητείας της αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος και καταγράφονται, ανάλογα με την περίπτωση, στον καταστατικό χάρτη ιδιωτικού πανεπιστημίου ή στους κανόνες δημόσιου πανεπιστημίου ή στους εσωτερικούς κανονισμούς σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα αυτών.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας

14.-(1) Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας ιδρύματος είναι αρμόδια για την εφαρμογή των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 12, για σκοπούς διασφάλισης της εσωτερικής ποιότητας.

(2) Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας συντονίζει την ετοιμασία των ειδικών εκθέσεων αυτοαξιολόγησης σε σχέση με τις Εξωτερικές Αξιολογήσεις που αφορούν το ίδρυμα, σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τις εν λόγω εκθέσεις τα οποία καθορίζονται και εκδίδονται από το Φορέα με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τις εξωτερικές αξιολογήσεις.

(3) Η Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας είναι αρμόδια για την κατάρτιση των γενικών εκθέσεων αξιολόγησης του ιδρύματος προς υποβολή στο Φορέα, οι οποίες αφορούν το ίδρυμα στην ολότητά του και περιλαμβάνουν στοιχεία για αριθμό κεντρικών δεικτών ποιότητας τους οποίους ο Φορέας εκδίδει.

(4) Στις γενικές εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης πρέπει να γίνεται αναφορά στους εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης της ποιότητας που έχει θεσπίσει το ίδρυμα και στις τυχόν βελτιώσεις στους μηχανισμούς αυτούς που έχουν εισαχθεί κατά την περίοδο που ακολουθεί την υποβολή της προηγούμενης Γενικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

15.-(1) Το ίδρυμα έχει ευθύνη να υποβάλλει κάθε τρία (3) χρόνια Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

(2) Σε περίπτωση ιδρύματος το οποίο έχει λάβει προειδοποίηση από το Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (στ), του εδαφίου (3) του άρθρου 17, ο Φορέας δύναται να ζητά από αυτό Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης επί ετήσιας βάσης.

(3) Ο Φορέας καθορίζει τη δομή που θα πρέπει να έχει η Γενική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να βασίζεται σε αριθμό κεντρικών δεικτών ποιότητας, οι οποίοι να εστιάζονται στο έργο που έχει επιτελέσει το ίδρυμα κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

(4) Κατά την Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Ποιότητας ιδρύματος, η μη κατάθεση εκ μέρους του ιδρύματος της Γενικής Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης εντός της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στο εδάφιο (1), αποτελεί αρνητικό κριτήριο.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πρότυπα και διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Ποιότητας

16.-(1) Ο Φορέας για σκοπούς διεκπεραίωσης της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λαμβάνει υπόψη και εφαρμόζει τα εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.

(2) Για σκοπούς διεκπεραίωσης της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) διαδικασίας Αξιολόγησης, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Η αποτελεσματικότητα των εσωτερικών μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος αξιολογείται από το Φορέα, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων και των εκθέσεων της Επιτροπής Εσωτερικής Ποιότητας·

(β) ο σκοπός και η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης της ποιότητας καθορίζονται εκ των προτέρων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων από το Φορέα και δημοσιοποιούνται με σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα·

(γ) οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας, βασίζονται σε κριτήρια και πρότυπα εκ των προτέρων καθορισμένα από το Φορέα, τα οποία δημοσιοποιούνται με γνωστοποίηση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Φορέα·

(δ) η διαδικασία και τα καθοριζόμενα, σύμφωνα με τις παραγράφους (β) και (γ) κριτήρια, πρέπει να είναι κατάλληλα για την κατηγορία του ιδρύματος στο οποίο η Εξωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας αφορά·

(ε)(i) η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης που συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση της Εξωτερικής Αξιολόγησης διατυπώνεται με σαφήνεια, δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Φορέα και είναι άμεσα προσιτή στους ενδιαφερομένους και το κοινό·

(ii) οποιεσδήποτε αποφάσεις, συστάσεις ή εισηγήσεις περιλαμβάνονται σε έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης πρέπει να είναι ευανάγνωστες και εύληπτες για τον αναγνώστη·

(iii) η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης δύναται να περιέχει αναφορές που άπτονται προσωπικών ακαδημαϊκών πληροφοριών·

(στ) σε περίπτωση που υπάρχουν εισηγήσεις για δράση ή απαιτείται η μετέπειτα ανάπτυξη σχεδίου δράσης, η σχετική διαδικασία παρακολούθησης και επαναξιολόγησης του ιδρύματος διατυπώνεται στο κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης και εφαρμόζεται με συνέπεια από το Φορέα και το υπό αξιολόγηση ίδρυμα·

(ζ) η Εξωτερική Αξιολόγηση ιδρυμάτων, τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών διεξάγεται επί σταθερής και περιοδικής βάσης, νοουμένου ότι η διάρκεια του κύκλου της επανάληψης και η διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης είναι σαφώς καθορισμένες και έχουν δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

Τύποι Εξωτερικής Αξιολόγησης, Διαδικασίες και σύνθεση των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης

17. Ο Φορέας εφαρμόζει τους προβλεπόμενους στον παρόντα Νόμο τύπους Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, οι οποίοι αποτελούν την «Εξωτερική Αξιολόγηση», στη βάση των προβλεπόμενων στο παρόν άρθρο διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων και διορίζει για το σκοπό αυτό Επιτροπή για κάθε τύπο Εξωτερικής Αξιολόγησης, καλούμενη «Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης», ως ακολούθως:

(1) (α)Προγραμματική Αξιολόγηση για τα προγράμματα σπουδών της υπό ίδρυση ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για τα προγράμματα σπουδών ιδιωτικού πανεπιστημίου το οποίο υποβάλλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο και την έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011.

(β) Προγραμματική Πιστοποίηση στην οποία καταλήγει ο τύπος Εξωτερικής Αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

(γ) Προγραμματική Αξιολόγηση, η οποία οδηγεί στην Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οποιωνδήποτε νέων προγραμμάτων εισάγονται από ιδιωτικό πανεπιστήμιο μετά την παραχώρηση σε αυτό αρχικής άδειας λειτουργίας.

(δ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

(i) Η αίτηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση νέου προγράμματος σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ιδιωτικού πανεπιστημίου που λειτουργεί με αρχική άδεια λειτουργίας υποβάλλεται μία φορά ανά ημερολογιακό έτος μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, με στόχο κάθε πρόγραμμα που εγκρίνεται να αρχίζει τη λειτουργία του κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος·

(ii) η Εξωτερική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση ήδη πιστοποιημένου προγράμματος ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια·

(iii) Η Εξωτερική Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών, Δημόσιου Πανεπιστημίου, ιδιωτικού πανεπιστημίου με άδεια λειτουργίας και δημόσιας σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια:

Νοείται ότι, νέα προγράμματα σπουδών που προορίζεται να λειτουργήσουν από Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από ιδιωτικό πανεπιστήμιο με άδεια λειτουργίας ή από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να τύχουν Προγραμματικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης από το Φορέα στη μορφή και με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζονται από το Φορέα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του:

Νοείται περαιτέρω ότι δεν επιτρέπεται η λειτουργία νέου προγράμματος σπουδών χωρίς το πρόγραμμα αυτό να έχει την Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίησή του κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο ή από το ιδιωτικό πανεπιστήμιο με άδεια λειτουργίας ή από τη δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(iv) ο Φορέας διορίζει Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης για κάθε πρόγραμμα σπουδών από τα προβλεπόμενα στο παρόν εδάφιο, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκούς, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με ειδικότητες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ένα (1) φοιτητή πανεπιστημίου, και σε περίπτωση που το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών αφορά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, ένα μέλος του Επαγγελματικού Σώματος το οποίο χορηγεί την άδεια άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος:

Νοείται ότι, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλουν γραπτή δήλωση ότι δεν έχουν ή δεν είχαν κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια οποιαδήποτε ακαδημαϊκή, ερευνητική, υπηρεσιακή, οικονομική ή προσωπική σχέση συνεργασίας με το υπό αξιολόγηση ίδρυμα.

(2) (α)Τμηματική Αξιολόγηση ακαδημαϊκού τμήματος δημόσιου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου στην οποία περιλαμβάνονται και στοιχεία Προγραμματικής Αξιολόγησης.

(β) Τμηματική Πιστοποίηση ακαδημαϊκού τμήματος ιδιωτικού πανεπιστημίου το οποίο λειτουργεί με αρχική άδεια λειτουργίας στην οποία καταλήγει η Εξωτερική Αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

(i) ο Φορέας για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα δημόσιου ή ιδιωτικού πανεπιστημίου, για σκοπούς Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, διορίζει Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκούς, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, οι οποίοι κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή ή είναι Ομότιμοι Καθηγητές με ειδικότητες συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, ένα (1) φοιτητή, και σε περίπτωση που το αντικείμενο του τμήματος αφορά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, ένα μέλος του Επαγγελματικού Σώματος το οποίο χορηγεί την άδεια άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος:

Νοείται ότι, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλουν γραπτή δήλωση ότι δεν έχουν ή δεν είχαν κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια οποιαδήποτε ακαδημαϊκή, ερευνητική, υπηρεσιακή, οικονομική ή προσωπική σχέση συνεργασίας με το υπό Αξιολόγηση ίδρυμα.

(i) Η διάρκεια της διεργασίας Τμηματικής Αξιολόγησης κυμαίνεται από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες.

(ii) Η Εξωτερική Αξιολόγηση τμήματος ιδιωτικού ή δημόσιου πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια.

(3) (α) Ιδρυματική Αξιολόγηση για τα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια και τις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε πέντε (5) χρόνια, μετά από αίτηση που υποβάλλεται εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 4, πριν από τη λήξη της Ιδρυματικής Αξιολόγησης.

(β) Ιδρυματική Πιστοποίηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν με αρχική άδεια λειτουργίας και τις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία καταλήγει ο τύπος της Εξωτερικής Αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

(γ) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο Φορέας διορίζει για κάθε ίδρυμα από τα προβλεπόμενα στο παρόν εδάφιο, Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) τουλάχιστον ακαδημαϊκούς, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν τη βαθμίδα του Καθηγητή ή να είναι Ομότιμοι Καθηγητές με εκτενή εμπειρία σε θέματα διοίκησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα φοιτητικής μέριμνας, έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών και ένα φοιτητή πανεπιστημίου:

Νοείται ότι, στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Ιδρυματική Αξιολόγηση ιδιωτικού πανεπιστημίου δεν μετέχουν Καθηγητές και Ομότιμοι Καθηγητές από άλλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης υποβάλλουν γραπτή δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεν έχουν ή δεν είχαν κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια οποιαδήποτε ακαδημαϊκή, ερευνητική, υπηρεσιακή, οικονομική ή προσωπική σχέση συνεργασίας με το υπό Αξιολόγηση ίδρυμα.

(δ)(i) Η Εξωτερική Αξιολόγηση ιδρύματος, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου με έναν από τους προβλεπόμενους τύπους Αξιολόγησης, καταλήγει σε διαπιστώσεις και η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης προβαίνει σε εισηγήσεις για βελτιώσεις.

(ii) Σε περίπτωση που η Εξωτερική Αξιολόγηση οδηγεί σε εισηγήσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, τότε ακολουθεί επαναξιολόγηση στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σε αυτή, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο των δύο (2) ετών ή μεγαλύτερο των τριών (3) ετών από τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, με στόχο την εξέταση της υλοποίησης των εισηγήσεων και δράσεων και των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων δράσεων.

(iii) Η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης μαζί με οποιεσδήποτε εισηγήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης κοινοποιούνται στο Φορέα από την Επιτροπή και ο Φορέας, ανάλογα με την περίπτωση, καλεί την Επιτροπή να προβεί σε επαναξιολόγηση, αφού προηγουμένως εκφραστούν γραπτώς οι παρατηρήσεις των ιδρυμάτων επί της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(ε) Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.

(στ) Η διαδικασία της Εξωτερικής Ιδρυματικής Αξιολόγησης ιδιωτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης δύναται να καταλήξει στο να δοθεί ή να μη δοθεί για πρώτη φορά η Ιδρυματική Πιστοποίηση ή στο να δοθεί προειδοποίηση προς το ίδρυμα για ενδεχόμενη άρση της Ιδρυματικής Πιστοποίησης την οποία αυτό ήδη κατέχει, οπότε ακολουθεί αναγκαστικά νέα Εξωτερική Αξιολόγηση του ιδρύματος αναφορικά με τα σημεία που το ίδρυμα πρέπει να ικανοποιήσει για σκοπούς Πιστοποίησης, στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην προειδοποίηση:

Νοείται ότι, από τα πορίσματά της νέας Εξωτερικής Αξιολόγησης, ο Φορέας αποφασίζει τελεσίδικα να δώσει νέα Ιδρυματική Πιστοποίηση ή να άρει την ήδη δοθείσα Ιδρυματική Πιστοποίηση.

(ζ) Κατά τη διάρκεια της περιόδου της ισχύος της θετικής απόφασης Πιστοποίησης, το Συμβούλιο του Φορέα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, δύναται να εξετάζει κατά πόσο τα κριτήρια Πιστοποίησης εξακολουθούν να ικανοποιούνται και εάν αυτά δεν ικανοποιούνται, τότε το Συμβούλιο του Φορέα ανακαλεί την απόφαση Πιστοποίησης και ενημερώνει αμέσως το υπό εξέταση ίδρυμα και τον Υπουργό.

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης επαγγελματικού προγράμματος σπουδών

18. Για την αξιολόγηση καθαρά επαγγελματικού προγράμματος σπουδών που καθορίζεται ως τέτοιο στην αίτηση για αξιολόγηση ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, μεταξύ των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης δύναται να μετέχουν και προσοντούχοι επαγγελματίες στον τομέα του προγράμματος.

Αξιολόγηση-Πιστοποίηση διαπανεπιστημιακού προγράμματος ιδιωτικού πανεπιστημίου

19. Ο Φορέας για σκοπούς Αξιολόγησης και Πιστοποίησης οποιουδήποτε διαπανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών που εισάγει ιδιωτικό πανεπιστήμιο-

(α) εφαρμόζει κατ’ αναλογίαν τη διαδικασία Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που προβλέπεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 17 για πανεπιστημιακό πρόγραμμα·

(β) δύναται να εφαρμόζει επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας που να συνάδουν με τις μορφές διασυνοριακής εκπαίδευσης·

(γ) εφαρμόζει τις πρόνοιες κωδικών καλής πρακτικής αναγνωρισμένων σωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών που αφορούν την προσφορά διαπανεπιστημιακών και διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης και υιοθετούνται από δίκτυα φορέων στα οποία μετέχει ο Φορέας·

(δ) επιδιώκει τη συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των χωρών στις οποίες λειτουργούν τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στο πλαίσιο της αξιολόγησης διαπανεπιστημιακού προγράμματος·

(ε) απαιτεί για σκοπούς προγραμματικής πιστοποίησης όπως τέτοιο πρόγραμμα τυγχάνει και της Πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς της χώρας όπου λειτουργεί το κάθε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο.

Στάδια διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία οδηγεί σε Πιστοποίηση

20.-(1) Ο Φορέας κατά την Εξωτερική Αξιολόγηση εφαρμόζει τη διαδικασία, τα κριτήρια, τα πρότυπα και τις διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης που καθορίζονται και δημοσιοποιούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16.

(2) Κάθε διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης η οποία οδηγεί στην Προγραμματική, Τμηματική ή Ιδρυματική Πιστοποίηση, αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:

(α)(i)Tο ίδρυμα οφείλει να ενημερώνει εκ των προτέρων το Φορέα τόσο για την πρώτη όσο και για τις μετέπειτα εξωτερικές αξιολογήσεις και πότε προτίθεται να καταθέσει τη σχετική Ειδική Έκθεση Αυτοαξιολόγησης·

(ii)ο Φορέας ακολούθως γνωστοποιεί στο ίδρυμα εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της αίτησης, το χρόνο της επιτόπου επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(β)(i)Το ίδρυμα ετοιμάζει την ΄Εκθεση Αυτοαξιολόγησης, με βάση τη δομή και τα σχετικά έντυπα τα οποία ο Φορέας εκδίδει και δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του·

(ii)η δομή της Έκθεσης Αυταξιολόγησης αποφασίζεται από το Φορέα, με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες ποσότητας και ποιότητας που εκδίδονται από τον ίδιο ως προς τον τρόπο σύνταξης εκθέσεων αυτοαξιολόγησης με βάση το γνωστικό αντικείμενο, στην περίπτωση Τμηματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης·

(iii)η Έκθεση Αυτοαξιολόγησης πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και αντικειμενική και, μεταξύ άλλων πρέπει να αναφέρει το όραμα, τη φυσιογνωμία και την αποστολή του ιδρύματος ή τμήματος, ανάλογα με το αντικείμενο αξιολόγησης ή το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, σε περίπτωση Προγραμματικής Αξιολόγησης·

(iv)η γενική δομή της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης πρέπει να βασίζεται στην κριτική ανάλυση και παρουσίαση, κατά την αντίληψη του ιδρύματος, των ισχυρών σημείων καθώς και των αδυναμιών του ιδρύματος ή τμήματος ή προγράμματος, όπως και των ευκαιριών και προκλήσεων και των κινδύνων που παρουσιάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον εντός της Δημοκρατίας και ευρύτερα.

(γ)Ο Φορέας ένα (1) μήνα τουλάχιστο πριν την επίσκεψη, κοινοποιεί στο ίδρυμα το πρόγραμμα της επικείμενης επίσκεψης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(δ)Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης πραγματοποιεί επιτόπου επίσκεψη στο ίδρυμα, για σκοπούς σύνταξης Έκθεσης Ευρημάτων:

Νοείται ότι, στην περίπτωση Ιδρυματικής Αξιολόγησης δύναται να διεξαχθεί και δεύτερη επιτόπου επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(ε)(i)Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης καταθέτει την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Φορέα, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της επιτόπου επίσκεψης.

(ii)Στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης περιλαμβάνονται οι διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(iii)O Φορέας κοινοποιεί την ως άνω Έκθεση στο αξιολογηθέν ίδρυμα εντός δύο (2) εβδομάδων από την παραλαβή της από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και το εν λόγω ίδρυμα εντός τριών (3) μηνών από την ως άνω κοινοποίηση, δύναται να καταθέτει γραπτώς στο Φορέα τις παρατηρήσεις του επί της Έκθεσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία κρίνεται αναγκαίο, δύναται να πραγματοποιηθεί εκ νέου επιτόπου επίσκεψη στο υπό Αξιολόγηση ίδρυμα από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(στ)(i)Ο Φορέας εντός τριών (3) μηνών από την αποστολή στο ίδρυμα της Έκθεσης της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης συντάσσει τη δική του Έκθεση Αξιολόγησης, αφού παραλάβει τυχόν παρατηρήσεις του ιδρύματος, την οποία κοινοποιεί παράλληλα στο ίδρυμα και στον Υπουργό.

(ii)Σε περίπτωση κατά την οποία ο Φορέας με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και τυχόν παρατηρήσεις του ιδρύματος, κρίνει ότι δικαιολογείται η διεξαγωγή δεύτερης αξιολόγησης πριν τη λήψη των τελικών αποφάσεων και εισηγήσεών του, προγραμματίζει τη διεξαγωγή της δεύτερης αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένου χρονοδιάγραμματος που ορίζει ο Φορέας, κατ’ αναλογίαν του χρονοδιάγραμματος βάσει του οποίου διεξήχθη η πρώτη Αξιολόγηση.

(iii)Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης Αξιολόγησης, ο Φορέας ετοιμάζει και κοινοποιεί τις τελικές του αποφάσεις και εισηγήσεις υπό μορφή τελικής Έκθεσης προς το ίδρυμα και τον Υπουργό.

(ζ)(i)Το ίδρυμα δύναται εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της τελικής Έκθεσης του Φορέα, να υποβάλει ένσταση με αίτημα την επανεξέταση της γενόμενης από το Φορέα Αξιολόγησης, αναφέροντας τους λόγους οι οποίοι κατά την κρίση του αιτιολογούν την ανάκληση και επανεξέταση της Έκθεσης Αξιολόγησης.

(ii)Ο Φορέας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της ένστασης, εξετάζει τους λόγους της υποβληθείσας εκ μέρους του ιδρύματος ένστασης και αποφασίζει κατά πόσο δικαιολογείται η ανάκληση της Αξιολόγησης και η επανεξέτασή της, κοινοποιώντας την απόφασή του στο ίδρυμα και στον Υπουργό.

(iii)Σε περίπτωση κατά την οποία, ο Φορέας αποδέχεται την υποβληθείσα εκ μέρους του ιδρύματος ένσταση, η επανεξέταση διενεργείται από το Φορέα με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο φάκελο αξιολόγησης του ιδρύματος και των λόγων που εκτίθενται στην ένσταση ώστε να εκδώσει σχετική απόφαση.

(iv)Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης κατόπιν υποβολής ένστασης, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii), το ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα υποβολής νέας ένστασης.

(η)Για σκοπούς διαφάνειας, η τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης καθώς και η τελική απόφαση του Φορέα, η οποία εκδίδεται κατόπιν υποβολής ένστασης, συντάσσονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και δημοσιοποιείται από το Φορέα στην ιστοσελίδα του και στις δύο γλώσσες προς ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

(θ)(i)Εάν το ίδρυμα παραλείπει να υποβάλει αίτηση Αυτοαξιολόγησης είτε για αρχική Εξωτερική Αξιολόγηση είτε για Επαναξιολόγηση, τότε ο Φορέας αποστέλλει σε αυτό προειδοποίηση όπως εντός έξι (6) μηνών συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(ii)Μη συμμόρφωση του ιδρύματος με το περιεχόμενο της ως άνω προειδοποίησης, συνεπάγεται τη μη Ιδρυματική, Τμηματική ή Προγραμματική Πιστοποίησή του και εάν αυτή αφορά ήδη πιστοποιημένο ίδρυμα, η παράλειψη αυτή επιφέρει άρση της Πιστοποίησης του ιδρύματος ή του τμήματος ή του προγράμματος και διαγραφή από το Μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση.

(3)Κάθε ιδιωτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία πρέπει να κατέχει Ιδρυματική Πιστοποίηση, η οποία ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών, οπότε ακολουθεί επαναξιολόγηση και Πιστοποίηση:

Ν

(4) Τηρουμένων των διατάξεων της τρίτης επιφύλαξης του εδαφίου (3), δεν επιτρέπεται η εγγραφή φοιτητή σε πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο δεν έχει πιστοποιηθεί με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Για σκοπούς εξασφάλισης για πρώτη φορά Ιδρυματικής, Τμηματικής ή Προγραμματικής Πιστοποίησης, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς το Φορέα και η εφαρμογή των διατάξεων, ανάλογα με τον τύπο του αιτουμένου ιδρύματος, των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011 και των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

(6) Ο Φορέας, μετά τη συμπλήρωση των διαδικασιών Αξιολόγησης, υποβάλλει στον Υπουργό τις τελικές αποφάσεις του οι οποίες προωθούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που προβλέπονται στο εδάφιο (5), διέπουν κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης και αφορούν τη λειτουργία και την εγγραφή του στο ανάλογο με τον τύπο του αιτούμενου ιδρύματος Μητρώο.

(7) Το ίδρυμα μαζί με την αίτηση για Ιδρυματική, Τμηματική ή Προγραμματική Αξιολόγηση καταβάλλει το σύνολο των τελών που προβλέπονται στο Παράρτημα με βάση τις προβλεπόμενες, ανάλογα με τον τύπο του ιδρύματος, διαδικασίες στους περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμους του 2005 έως 2011 ή στους περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης

21.-(1)(α)Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους περί Ιδωτικών Πανεπιστημίων (ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμους 2005 έως 2011 και στους περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, ανάλογα με τον τύπο του ιδρύματος που θα ιδρυθεί.

(β)Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα.

(2) Η αίτηση μαζί με αντίγραφο απόδειξης καταβολής των τελών διαβιβάζεται στο Φορέα:

Νοείται ότι, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω διαδικασίες ρυθμίζεται με άλλο από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο, τρόπο, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου, με βάση την οποία αιτείται όπως πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί σε συγκεκριμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταφερθεί στο υπό ίδρυση ιδιωτικό πανεπιστήμιο, η αίτηση αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011:

Νοείται ότι, το ως άνω πρόγραμμα σπουδών δεν καταργείται αμέσως, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί παράλληλα τόσο στην ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο μέχρις ότου οι φοιτητές οι οποίοι ήδη φοιτούν κατά το χρόνο εγγραφής του ιδιωτικού πανεπιστημίου στο Μητρώο, ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013:

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιτρέπεται η εισδοχή και μετεγγραφή φοιτητή σε πρόγραμμα ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την ημέρα εγγραφής του ιδιωτικού πανεπιστημίου στο Μητρώο και της μεταφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών σε αυτό.

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εφαρμογή προνοιών κωδικών καλής πρακτικής και βασικές αρχές

22. Ο Φορέας εφαρμόζει τις πρόνοιες των κωδικών καλής πρακτικής και τις βασικές αρχές για τη διασυνοριακή εκπαίδευση που υιοθετούνται από αναγνωρισμένα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή δίκτυα αντίστοιχων φορέων στα οποία είναι μέλος, οι οποίες καθορίζονται και αναρτώνται σε τακτά διαστήματα στην ιστοσελίδα του Φορέα.

Δια-ιδρυματική συνεργασία εντός της Δημοκρατίας

23.-(1) Επιτρέπεται η ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταξύ πανεπιστήμιων, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011.

(2) Επιτρέπεται η δια-ιδρυματική συνεργασία ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

(3) Απαγορεύεται η διδασκαλία μέρους ή του συνόλου μονοετούς, διετούς ή τριετούς προγράμματος σπουδών το οποίο ανήκει σε ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ιδιωτικό πανεπιστήμιο, καθώς και η απονομή των τίτλων σπουδών από την ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράρτημα τοπικού ιδρύματος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και στη Δημοκρατία

24. Τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας δύναται να ιδρύσει και να λειτουργεί παράρτημα σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α)(i)Από μέρους της Δημοκρατίας εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν και κατά περίπτωση, είτε η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων είτε η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για το σκοπό αυτό ο Φορέας μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία αντίστοιχων σωμάτων της χώρας υποδοχής·

(ii)έχει άδεια λειτουργίας από τη Δημοκρατία, είναι αναγνωρισμένο και ανήκει στο σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

(β)Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος τοπικού ιδρύματος στη Δημοκρατία περιλαμβάνει και έγκριση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων με βάση τις οποίες παρέχεται η εκπαίδευση, οι οποίες μπορεί να είναι συμβατικού τύπου, εξ αποστάσεως ή συνδυασμός και των δύο μεθόδων και μόνο τέτοια εγκεκριμένα προγράμματα θα είναι αναγνωρισμένα.

(γ)Παράρτημα τοπικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), υπόκειται σε περιοδικές Αξιολογήσεις από το Φορέα, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τα τοπικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για την Αξιολόγηση παραρτήματος τοπικού ιδρύματος στο εξωτερικό, ο Φορέας δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς της χώρας υποδοχής.

Αξιολόγηση της ποιότητας διασυνοριακού προγράμματος σπουδών

25.-(1)Διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρεται από τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, Αξιολογείται και Πιστοποιείται κατ’ αναλογίαν του τρόπου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης μη διασυνοριακού προγράμματος τοπικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι αναγνωρισμένο και από τις αρμόδιες αρχές των χωρών όπου το συνεργαζόμενο ίδρυμα λειτουργεί.

(2)Αναφορικά με διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρεται εξ αποστάσεως από τοπικό ίδρυμα το οποίο δεν είναι τύπου ανοικτού πανεπιστημίου αλλά συμβατικού τύπου, ο Φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στα κριτήρια αξιολόγησής του, τις ακόλουθες απαιτήσεις τις οποίες το εν λόγω ίδρυμα πρέπει να πληροί-

(α)Την υποχρέωση να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαιδευτική υποδομή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία·

(β)την υποχρέωση να διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη στους διδασκομένους·

(γ)την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η μέθοδος αξιολόγησης των διδασκομένων είναι αξιόπιστη.

ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

26.-(1) Συστήνεται ανεξάρτητος Φορέας για τη διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης υπό την επωνυμία «Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης», με τη διεθνή ονομασία «The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education», καλούμενος «ο Φορέας».

(2) Ο Φορέας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης ή ΣΕΚΑΠ, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΣΕΤΕ και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ή ΕΑΙΠ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ανατίθεται στο Φορέα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(3) Ο Φορέας επιβάλλει τέλη για τη διενέργεια Ιδρυματικής, Τμηματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

(4) Τα τέλη που εισπράττει ο Φορέας κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(5) Ως έδρα του Φορέα ορίζεται η Λευκωσία.

(6) (α)Ο Φορέας έχει υποχρέωση να υποβάλλεται σε Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, με βάση διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό να διασφαλίζεται η ποιότητα του έργου του και η Αξιολόγηση αυτή να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του.

(β)Η εξωτερική αξιολόγηση του Φορέα πραγματοποιείται από κατάλληλη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήνεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πρόνοιες και απαιτήσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας.

(7) Ο Φορέας διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(8) Η αποστολή, οι στόχοι και οι επιδιώξεις του Φορέα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα σε δημόσια δήλωση η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

(9) Ο Φορέας είναι ανεξάρτητος στο βαθμό που αυτό απαιτείται για να λειτουργεί αυτόνομα και να ασκεί κατά ανεξάρτητο τρόπο τις αρμοδιότητές του ώστε τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις αυτού που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αξιολόγησης να είναι ανεπηρέαστες από τρίτους ενδιαφερομένους, όπως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, υπουργεία ή άλλους.

(10) Προς επίτευξη των προβλεπομένων στο εδάφιο (9), μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης απαγορεύεται να έχει ή να είχε κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από το διορισμό του σε αυτή, οποιαδήποτε ακαδημαϊκή, ερευνητική, υπηρεσιακή, οικονομική ή προσωπική σχέση συνεργασίας με ίδρυμα το οποίο καλείται να αξιολογήσει είτε σε ιδρυματικό επίπεδο είτε σε επίπεδο συγκεκριμένου τμήματος ή προγράμματος σπουδών και για το σκοπό αυτό υπογράφει υπεύθυνη δήλωση.

(11) Μη αποκάλυψη στην υποβαλλόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (10), υπεύθυνη δήλωση της συγκεκριμένης σχέσης, συνιστά συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας αυτής και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από τον Υπουργό και δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000).

Συμβούλιο για τη διοίκηση του Φορέα

27.-(1) Η διοίκηση του Φορέα ανατίθεται σε Συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Φορέα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, εφεξής καλούμενο “Συμβούλιο”.

(2) Το Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του Φορέα, να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

(3) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Εκπροσωπεί το Φορέα διά του Προέδρου του ή άλλου μέλους του δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον Πρόεδρο αυτού ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων δημόσιων αρχών·

(β)εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων αναγκαίων για την επίτευξη της αποστολής, των σκοπών, της λειτουργίας και της είσπραξης των αναγκαίων εσόδων του Φορέα·

(γ)καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Φορέα για το προηγούμενο έτος, την οποία υποβάλει στον Υπουργό και στην οποία παρουσιάζει και αναλύει τα γενικά ευρήματα των γενόμενων αξιολογήσεων, διαπιστώσεων και πιστοποιήσεων:

Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Φορέα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα·

(δ)συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Φορέα.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να ορίζει υποεπιτροπές απαρτιζόμενες από μέλη του και να τις εξουσιοδοτεί για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, η σύνθεση καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των οποίων ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το ίδιο:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση ή εισήγηση υποεπιτροπής τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

Διορισμός και σύνθεση του Συμβουλίου του Φορέα

28.-(1) Το Συμβούλιο του Φορέα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, και αποτελείται από-

(α)Οκτώ (8) μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Ομότιμου Καθηγητή με εμπειρία στη διοίκηση πανεπιστημίων και κατά το δυνατό σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων:

(i)Πέντε (5) μέλη είναι Καθηγητές ή Ομότιμοι Καθηγητές πανεπιστημίων που λειτουργούν στη Δημοκρατία, εκ των οποίων οι τρεις (3) προέρχονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Δημοκρατίας,

(ii)τρία (3) μέλη είναι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Ομότιμου Καθηγητή προερχόμενα από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, κατά προτίμηση από κράτη μέλη.

(β)Δύο (2) μέλη επαγγελματικών οργανώσεων και σωμάτων·

(γ)Ένα (1) μέλος το οποίο πρέπει να είναι προπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος κατά προτίμηση έχει συμμετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματός του, ο οποίος προτείνεται από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ):

Νοείται ότι, ως μέλη του Συμβουλίου του Φορέα δεν μπορούν να διοριστούν πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν τελεσίδικα για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας.

(2) Για το διορισμό των μελών της ομάδας προσώπων η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός διαβουλεύεται με την Σύνοδο των Πρυτάνεων στη Δημοκρατία με σκοπό τα μέλη της ομάδας αυτής να καλύπτουν επαρκώς τα διάφορα επιστημονικά πεδία.

(3) Για το διορισμό των μελών της ομάδας προσώπων η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), ο Υπουργός διαβουλεύεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τα εξουσιοδοτημένα όργανα, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Τα μέλη του Συμβουλίου του Φορέα εκλέγουν από τα μέλη της ομάδας προσώπων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ένα (1) μέλος ως Πρόεδρο και ένα (1) μέλος ως Αντιπρόεδρο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει τη γενική ευθύνη λειτουργίας του Φορέα και ειδικότερα-

(α)Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του·

(β)καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και φροντίζει και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων, οδηγιών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του Φορέα·

(γ)αποτελεί τον προϊστάμενο του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του Φορέα.

(6) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί μέλη του Συμβουλίου ή πρόσωπα από το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Φορέα να υπογράφουν εκ μέρους του και για τον Πρόεδρο, έγγραφα ή άλλες πράξεις του Φορέα και για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο καταρτίζει σχετικό οργανόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(7) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(8) Κάθε μέλος του Συμβουλίου πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά με βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και οφείλει να απέχει από την με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, προώθηση των συμφερόντων του ιδρύματος, σώματος ή υπηρεσίας από όπου προέρχεται ή/και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού ή σώματος ή υπηρεσίας.

(9) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Φορέα είναι πενταετής και επιτρέπεται ο επαναδιορισμός οποιουδήποτε εξ’ αυτών για μια ακόμη θητεία, διαδοχικά ή μη:

Νοείται ότι, ο υποψήφιος για διορισμό του ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Συμβούλιο, πρέπει να διανύει τα δύο (2) τελευταία έτη των σπουδών του και δύναται να διοριστεί για μία μόνο θητεία διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών, νοουμένου ότι εξακολουθεί να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα.

(10) Διαρκούσης της θητείας του Συμβουλίου, η αφυπηρέτηση ή η απώλεια της θέσης, όχι για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, με βάση την οποία διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου, δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας αυτού ως μέλους του Συμβουλίου.

(11) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κοινοποιούνται στον Υπουργό.

(12) Έκθεση ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης υποβάλλεται στο τέλος εκάστου έτους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(13) Για σκοπούς ένταξης του Φορέα στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας, το Συμβούλιο θέτει εαυτόν μέσω του Υπουργού υπό Αξιολόγηση, με σκοπό την ενδεχόμενη δραστηριοποίησή του εκτός της Δημοκρατίας.

(14) Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε αρμόδιο προς τούτο φορέα, ο οποίος να είναι ενταγμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας, τη διεξαγωγή συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης ποιότητας αποδίδοντας στο φορέα αυτό το ρόλο της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17.

Απαρτία, διαδικαστικά θέματα και συμπληρωματικές διατάξεις

29.-(1) Απαρτία σε συνεδρία του Συμβουλίου αποτελούν επτά (7) μέλη αυτού περιλαμβανομένου του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας αυτού, του Αντιπροέδρου και τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του, τα οποία προέρχονται από την ομάδα των προσώπων που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28.

(2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(3) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου, δύναται να καλούνται και να παρευρίσκονται προς υποβοήθηση του έργου του, λειτουργοί του Φορέα ή άλλα άτομα που δεν εργάζονται στο Φορέα, τα οποία κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης και ψηφοφορίας αποχωρούν.

(4) (α) Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο (2) μήνες και τις συνεδριάσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος, κωλυομένου δε του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος αυτού.

(β) Με πρωτοβουλία του Προέδρου ή κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών (3) τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου συγκαλούνται έκτακτες συνεδρίες.

(γ) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει της συνεδρίας.

(5) Για τις εργασίες κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από το Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, δύναται να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω παρατεταμένης ασθένειας, συχνών απουσιών ή λόγω απρεπούς, αντίθετης ή ασυμβίβαστης προς την αποστολή, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Φορέα, συμπεριφοράς.

(7) Τυχόν κενή θέση στο Συμβούλιο δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση ή την εγκυρότητα των αποφάσεών του:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στο διορισμό αναπληρωματικών μελών σε αντικατάσταση των μελών που παύθηκαν ή απεχώρησαν και η διάρκεια της θητείας των νέων μελών διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας των μελών που απεχώρησαν.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριών του, τις ακολουθητέες διαδικασίες και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Φορέα.

Δήλωση συμφέροντος από μέλος του Συμβουλίου

30.-(1) Κάθε μέλος του Συμβουλίου υποχρεούται να δηλώνει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίας, οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος και να εξαιρεί εαυτόν από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση, συνιστά συμπεριφορά μη συνάδουσα με την αποστολή, τους στόχους και τις επιδιώξεις του Φορέα, καθώς και επαρκή λόγο για τερματισμό του διορισμού μέλους του Συμβουλίου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τιμητικά επιδόματα και έξοδα

31.-(1) Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Φορέα καταβάλλεται ετήσιο τιμητικό επίδομα, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης και τυχόν άλλα έξοδα τα οποία είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης καταβάλλεται αποζημίωση για την εργασία για την οποία διορίζονται από το Φορέα, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης ή/και άλλα έξοδα τα οποία ενδέχεται να είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους.

(3) Το ύψος του τιμητικού επιδόματος, της αποζημίωσης και των εξόδων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.

Σκοποί και αρμοδιότητες Φορέα

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Φορέας είναι αρμόδιος για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

(2) Τα τοπικά ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Δημόσιο πανεπιστήμιο·

(β) Ιδιωτικό πανεπιστήμιο·

(γ) Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

(δ)Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

(ε) Παράρτημα τοπικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) (γ) και (δ) που λειτουργεί εκτός της έδρας του ιδρύματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό·

(στ)Παράρτημα ξένου ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Φορέας αναλαμβάνει τις εξουσίες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των ακόλουθων σωμάτων:

(α) Της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), αναφορικά με την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο ιδιωτικών πανεπιστημίων·

(β) της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ), αναφορικά με την ίδρυση σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την έγγραφή νέων προγραμμάτων σπουδών στις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(γ) του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), αναφορικά με την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(4) Ο Φορέας αποτελεί την αρμόδια αρχή για-

(α) την περιοδική Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούν με άδεια λειτουργίας·

(β) την περιοδική Ιδρυματική και Τμηματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούν με αρχική άδεια λειτουργίας, καθώς και την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων αυτών·

(γ) την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(δ) την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των δημοσίων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(ε) την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρονται από τοπικά ιδρύματα σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

(5) Σε περίπτωση άρσης της πιστοποίησης προγράμματος ιδιωτικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης ή ιδιωτικού πανεπιστημίου από το Φορέα-

(α) Τερματίζεται η εισδοχή ή μετεγγραφή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα·

(β) δεν επηρεάζεται η αναγνώριση των τίτλων σπουδών των φοιτητών που ήδη φοιτούν στο πρόγραμμα·

(γ) το ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά επίπεδα και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όλοι οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στο πρόγραμμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με εκπαιδευτική επάρκεια.

(6) Ο Φορέας μεριμνά για τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και της κατηγορίας του κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (2).

Στέγαση και άλλη υποδομή του Φορέα

33. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, με την έγκριση του Υπουργού, αναλαμβάνει το έργο της εξεύρεσης και παραχώρησης κατάλληλης στέγης στο Φορέα, τη στελέχωση αυτού με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό από τη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, την τεχνική υποστήριξη και την κάλυψη των διοικητικών εξόδων λειτουργίας του.

Προϋπολογισμός του Φορέα

34. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Φορέα, ο οποίος αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου και υποβάλλει αυτόν στον Υπουργό.

ΕΒΔΟΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

35.- Το Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά το Φορέα, την ίδρυση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητές του, τα κριτήρια, τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Καταβολή τελών

36. Με την υποβολή αίτησης για Αξιολόγηση καταβάλλεται στο Φορέα το σύνολο των τελών, ανάλογα με την περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα.

Συστήματα ECTS και ECVET και Παράρτημα Διπλώματος

Τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης εφαρμόζει τις πρόνοιες του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστώσεων (ECTS) και του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) τόσο για τη μεταφορά όσο και για τη συσσώρευση πιστώσεων και χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Συνόδων των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Μεταβατικές διατάξεις

38.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιωνδήποτε άλλων νόμων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 32, τα σώματα που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (γ) αυτού, καταργούνται άμεσα από την ημερομηνία κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει το Συμβούλιο του Φορέα και περαιτέρω κατά την ημερομηνία αυτή τερματίζεται και η θητεία των μελών τους, δυνάμει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο δεν είναι Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, αξιολογείται εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από το διορισμό του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, πρόγραμμα σπουδών το οποίο δεν αξιολογείται-πιστοποιείται εντός της περιόδου αυτής, διαγράφεται από το Μητρώο το οποίο τηρείται στο Υπουργείο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία δεν επιτυγχάνει την Πιστοποίηση έστω και ενός προγράμματος σπουδών εντός της περιόδου των πέντε (5) ετών, διαγράφεται από το πιο πάνω αναφερόμενο Μητρώο.

(3)(α) Διαδικασία Αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου από οποιοδήποτε από τα σώματα τα οποία καταργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), των οποίων τις εξουσίες και αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Φορέας, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32, συνεχίζει και ολοκληρώνεται από το Φορέα.

(β) Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, από ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, διαβιβάζονται στο Φορέα ο οποίος αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την έγκριση της μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται στη σχετική δήλωση:

Nοείται ότι, στην περίπτωση που η μεταβολή των στοιχείων αφορά την εγγραφή νέου προγράμματος σπουδών, ο Φορέας προβαίνει σε Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5).

(4)(α) Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διαθέτει Αξιολόγηση-Πιστοποίηση με ισχύ πέραν των πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου η εν λόγω σχολή υποχρεούται κατά την λήξη της περιόδου αυτής να υποβάλει αμέσως το σχετικό πρόγραμμα σπουδών για επαναξιολόγηση και Πιστοποίηση με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Παράλειψη εκ μέρους της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τήρησης της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (α), συνεπάγεται τη διαγραφή του προγράμματος από το Μητρώο κατά την λήξη της ισχύουσας Αξιολόγησης - Πιστοποίησής του.

(5) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και έως ότου το Συμβούλιο καταρτίσει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, τα νέα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τυγχάνουν εκπαιδευτικής αξιολόγησης, στη βάση των σκοπών τέτοιας αξιολόγησης όπως προνοείται στο άρθρο 3, στη μορφή, με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ο Φορέας αποφασίζει και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων, στην ιστοσελίδα του ανεξάρτητα και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 4, 10, 17, 18 και 20 αυτού:

Νοείται ότι, ο Φορέας εφαρμόζει, για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατ’ αναλογία τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου απαγορεύεται η λειτουργία, από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, νέου προγράμματος σπουδών που δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως από το Φορέα εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού.

Σύγκρουση διατάξεων

39. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις-

(α) Των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

(β) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013·

(γ) των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010·

(δ) των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2003 έως 2014 και

(ε) των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013,

υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

40. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Ειδική διάταξη

41. Ανεξαρτήτως των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του άρθρου 20, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 και για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα, εν πάση δε περιπτώσει ουχί αργότερον της 31ής Αυγούστου 2022, ισχύουν τα ακόλουθα꞉

(α) Ο Φορέας δύναται να αποφασίζει για τη διενέργεια Τμηματικής και Προγραμματικής Αξιολόγησης χωρίς την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο διαδικασίας και χρονοδιαγραμμάτων που γνωστοποιούνται από τον Φορέα στα ιδρύματα.

(β) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε ιδρύματα κατά την πιο πάνω περίοδο δύναται να αντικατασταθεί κατόπιν συνεννόησης-

(i) Από καθορισμένες εξ αποστάσεως συνεντεύξεις με πρόσωπα τα οποία η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης κρίνει αναγκαίο∙ ή/και

(ii) από τηλεπισκέψεις διά απευθείας οπτικής σύνδεσης σε χώρους του ιδρύματος, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, προς διαπίστωση της ανταπόκρισης του τμήματος και του προγράμματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα κριτήρια ποιότητας.

(γ) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων δύναται να διενεργείται σε χώρους και υποδομές του ιδρύματος  από ένα ή, κατ’ ανώτατο αριθμό, δύο μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.

(δ) Για τη διενέργεια με βάση τις παραγράφους (α) και (β) των Τμηματικών και Προγραμματικών Αξιολογήσεων Προγραμμάτων σπουδών τριετούς διάρκειας, επιπέδου Πτυχίου, Μάστερ και Διδακτορικού, τα ιδρύματα καταβάλλουν τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα, αφαιρετέων των εξόδων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων και τα οποία αφορούν τα αεροπορικά εισητήρια, την παραμονή και τη διακίνηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης:

Νοείται ότι, ο Φορέας προβαίνει σε γραπτή ενημέρωση των ιδρυμάτων κατόπιν σχετικής συννενόησης, για το ύψος των πιο πάνω αφαιρετέων εξόδων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ, ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Άρθρα 21 και 36)

1. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πιστοποιητικού, €1.800.

2. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Διπλώματος, €2.500

3. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Ανώτερου Διπλώματος, €4.000.

4. Για προγράμματα σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών πλήρους φοίτησης ή αντίστοιχης μερικής φοίτησης επιπέδου Πτυχίου (Bachelors), €5.500.

5. Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ, €7.000.

6. Για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Διδακτορικού, €8.500.

7. Ιδρυματική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων €17.000 κατά Τμήμα.

8. Τμηματική Αξιολόγηση Πανεπιστημίων €13.500 κατά Τμήμα.

9. Ιδρυματική Αξιολόγηση άλλων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, €10.000.

10. Αξιολόγηση-Πιστοποίηση προγράμματος σπουδών ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης επιπέδου πτυχίου (Bachelors), το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους, €8.000.

11. Αξιολόγηση-Πιστοποίηση προγράμματος σπουδών ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης επιπέδου Μάστερ, το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους, €10.000.

12. Αξιολόγηση-Πιστοποίηση προγράμματος σπουδών ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης επιπέδου Διδακτορικού, το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα άλλου κράτους, €12.000.

Σημείωση
3 του Ν. 35(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 35(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 35(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν. 132(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του Ν. 132(Ι)/2021

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2021] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2021.