Προϋπολογισμός του Φορέα

34. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Φορέα, ο οποίος αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου και υποβάλλει αυτόν στον Υπουργό.