Στέγαση και άλλη υποδομή του Φορέα

33. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, με την έγκριση του Υπουργού, αναλαμβάνει το έργο της εξεύρεσης και παραχώρησης κατάλληλης στέγης στο Φορέα, τη στελέχωση αυτού με κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό από τη δημόσια και εκπαιδευτική υπηρεσία, την τεχνική υποστήριξη και την κάλυψη των διοικητικών εξόδων λειτουργίας του.