Σκοποί και αρμοδιότητες Φορέα

32.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Φορέας είναι αρμόδιος για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

(2) Τα τοπικά ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) Δημόσιο πανεπιστήμιο·

(β) Ιδιωτικό πανεπιστήμιο·

(γ) Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

(δ)Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης·

(ε) Παράρτημα τοπικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) (γ) και (δ) που λειτουργεί εκτός της έδρας του ιδρύματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό·

(στ)Παράρτημα ξένου ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης το οποίο λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(3) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Φορέας αναλαμβάνει τις εξουσίες, καθήκοντα και αρμοδιότητες των ακόλουθων σωμάτων:

(α) Της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), αναφορικά με την ίδρυση, λειτουργία και έλεγχο ιδιωτικών πανεπιστημίων·

(β) της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ), αναφορικά με την ίδρυση σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την έγγραφή νέων προγραμμάτων σπουδών στις ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(γ) του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ), αναφορικά με την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(4) Ο Φορέας αποτελεί την αρμόδια αρχή για-

(α) την περιοδική Ιδρυματική, Τμηματική και Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων και των ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούν με άδεια λειτουργίας·

(β) την περιοδική Ιδρυματική και Τμηματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούν με αρχική άδεια λειτουργίας, καθώς και την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των νέων προγραμμάτων σπουδών των ιδρυμάτων αυτών·

(γ) την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(δ) την περιοδική Ιδρυματική και Προγραμματική Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των δημοσίων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

(ε) την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση διασυνοριακών μορφών εκπαίδευσης, οι οποίες προσφέρονται από τοπικά ιδρύματα σε κράτη μέλη ή τρίτες χώρες.

(5) Σε περίπτωση άρσης της πιστοποίησης προγράμματος ιδιωτικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης ή ιδιωτικού πανεπιστημίου από το Φορέα-

(α) Τερματίζεται η εισδοχή ή μετεγγραφή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα·

(β) δεν επηρεάζεται η αναγνώριση των τίτλων σπουδών των φοιτητών που ήδη φοιτούν στο πρόγραμμα·

(γ) το ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά επίπεδα και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε όλοι οι φοιτητές που ήδη φοιτούν στο πρόγραμμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με εκπαιδευτική επάρκεια.

(6) Ο Φορέας μεριμνά για τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των πιστοποιημένων ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και της κατηγορίας του κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδάφιου (2).