Τιμητικά επιδόματα και έξοδα

31.-(1) Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Φορέα καταβάλλεται ετήσιο τιμητικό επίδομα, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης και τυχόν άλλα έξοδα τα οποία είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους.

(2) Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης καταβάλλεται αποζημίωση για την εργασία για την οποία διορίζονται από το Φορέα, έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης ή/και άλλα έξοδα τα οποία ενδέχεται να είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους.

(3) Το ύψος του τιμητικού επιδόματος, της αποζημίωσης και των εξόδων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού.