Δήλωση συμφέροντος από μέλος του Συμβουλίου

30.-(1) Κάθε μέλος του Συμβουλίου υποχρεούται να δηλώνει πριν από την έναρξη οποιασδήποτε συνεδρίας, οποιοδήποτε προσωπικό, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που δυνατό να έχει από την έκβαση του υπό συζήτηση θέματος και να εξαιρεί εαυτόν από τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση, συνιστά συμπεριφορά μη συνάδουσα με την αποστολή, τους στόχους και τις επιδιώξεις του Φορέα, καθώς και επαρκή λόγο για τερματισμό του διορισμού μέλους του Συμβουλίου από το Υπουργικό Συμβούλιο.