Απαρτία, διαδικαστικά θέματα και συμπληρωματικές διατάξεις

29.-(1) Απαρτία σε συνεδρία του Συμβουλίου αποτελούν επτά (7) μέλη αυτού περιλαμβανομένου του Προέδρου και σε περίπτωση απουσίας αυτού, του Αντιπροέδρου και τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του, τα οποία προέρχονται από την ομάδα των προσώπων που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28.

(2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(3) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου, δύναται να καλούνται και να παρευρίσκονται προς υποβοήθηση του έργου του, λειτουργοί του Φορέα ή άλλα άτομα που δεν εργάζονται στο Φορέα, τα οποία κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης και ψηφοφορίας αποχωρούν.

(4) (α) Το Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μια φορά κάθε δύο (2) μήνες και τις συνεδριάσεις συγκαλεί ο Πρόεδρος, κωλυομένου δε του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος αυτού.

(β) Με πρωτοβουλία του Προέδρου ή κατόπιν γραπτού αιτήματος τριών (3) τουλάχιστον μελών του Συμβουλίου συγκαλούνται έκτακτες συνεδρίες.

(γ) Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει της συνεδρίας.

(5) Για τις εργασίες κάθε συνεδρίας του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται από το Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, δύναται να ανακαλέσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, λόγω παρατεταμένης ασθένειας, συχνών απουσιών ή λόγω απρεπούς, αντίθετης ή ασυμβίβαστης προς την αποστολή, τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Φορέα, συμπεριφοράς.

(7) Τυχόν κενή θέση στο Συμβούλιο δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση ή την εγκυρότητα των αποφάσεών του:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στο διορισμό αναπληρωματικών μελών σε αντικατάσταση των μελών που παύθηκαν ή απεχώρησαν και η διάρκεια της θητείας των νέων μελών διαρκεί μέχρι το τέλος της θητείας των μελών που απεχώρησαν.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται να ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριών του, τις ακολουθητέες διαδικασίες και γενικά κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Φορέα.