Διορισμός και σύνθεση του Συμβουλίου του Φορέα

28.-(1) Το Συμβούλιο του Φορέα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, και αποτελείται από-

(α)Οκτώ (8) μέλη στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Ομότιμου Καθηγητή με εμπειρία στη διοίκηση πανεπιστημίων και κατά το δυνατό σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, εκ των οποίων:

(i)Πέντε (5) μέλη είναι Καθηγητές ή Ομότιμοι Καθηγητές πανεπιστημίων που λειτουργούν στη Δημοκρατία, εκ των οποίων οι τρεις (3) προέρχονται από τα δημόσια πανεπιστήμια της Δημοκρατίας,

(ii)τρία (3) μέλη είναι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Ομότιμου Καθηγητή προερχόμενα από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, κατά προτίμηση από κράτη μέλη.

(β)Δύο (2) μέλη επαγγελματικών οργανώσεων και σωμάτων·

(γ)Ένα (1) μέλος το οποίο πρέπει να είναι προπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος κατά προτίμηση έχει συμμετάσχει σε συλλογικό όργανο διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματός του, ο οποίος προτείνεται από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ):

Νοείται ότι, ως μέλη του Συμβουλίου του Φορέα δεν μπορούν να διοριστούν πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν τελεσίδικα για αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας.

(2) Για το διορισμό των μελών της ομάδας προσώπων η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός διαβουλεύεται με την Σύνοδο των Πρυτάνεων στη Δημοκρατία με σκοπό τα μέλη της ομάδας αυτής να καλύπτουν επαρκώς τα διάφορα επιστημονικά πεδία.

(3) Για το διορισμό των μελών της ομάδας προσώπων η οποία προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), ο Υπουργός διαβουλεύεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τα εξουσιοδοτημένα όργανα, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Τα μέλη του Συμβουλίου του Φορέα εκλέγουν από τα μέλη της ομάδας προσώπων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ένα (1) μέλος ως Πρόεδρο και ένα (1) μέλος ως Αντιπρόεδρο.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει τη γενική ευθύνη λειτουργίας του Φορέα και ειδικότερα-

(α)Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του·

(β)καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και φροντίζει και εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων, οδηγιών και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων του Φορέα·

(γ)αποτελεί τον προϊστάμενο του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του Φορέα.

(6) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτεί μέλη του Συμβουλίου ή πρόσωπα από το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του Φορέα να υπογράφουν εκ μέρους του και για τον Πρόεδρο, έγγραφα ή άλλες πράξεις του Φορέα και για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο καταρτίζει σχετικό οργανόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(7) Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(8) Κάθε μέλος του Συμβουλίου πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά με βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στη Δημοκρατία και οφείλει να απέχει από την με οποιοδήποτε, άμεσο ή έμμεσο τρόπο, προώθηση των συμφερόντων του ιδρύματος, σώματος ή υπηρεσίας από όπου προέρχεται ή/και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού ή σώματος ή υπηρεσίας.

(9) Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Φορέα είναι πενταετής και επιτρέπεται ο επαναδιορισμός οποιουδήποτε εξ’ αυτών για μια ακόμη θητεία, διαδοχικά ή μη:

Νοείται ότι, ο υποψήφιος για διορισμό του ως εκπρόσωπος των φοιτητών στο Συμβούλιο, πρέπει να διανύει τα δύο (2) τελευταία έτη των σπουδών του και δύναται να διοριστεί για μία μόνο θητεία διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών, νοουμένου ότι εξακολουθεί να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα.

(10) Διαρκούσης της θητείας του Συμβουλίου, η αφυπηρέτηση ή η απώλεια της θέσης, όχι για ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, με βάση την οποία διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου, δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας αυτού ως μέλους του Συμβουλίου.

(11) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κοινοποιούνται στον Υπουργό.

(12) Έκθεση ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης υποβάλλεται στο τέλος εκάστου έτους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(13) Για σκοπούς ένταξης του Φορέα στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας, το Συμβούλιο θέτει εαυτόν μέσω του Υπουργού υπό Αξιολόγηση, με σκοπό την ενδεχόμενη δραστηριοποίησή του εκτός της Δημοκρατίας.

(14) Το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε αρμόδιο προς τούτο φορέα, ο οποίος να είναι ενταγμένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Σωμάτων Διασφάλισης Ποιότητας, τη διεξαγωγή συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης ποιότητας αποδίδοντας στο φορέα αυτό το ρόλο της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 17.