Συμβούλιο για τη διοίκηση του Φορέα

27.-(1) Η διοίκηση του Φορέα ανατίθεται σε Συμβούλιο, το οποίο έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Φορέα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου, εφεξής καλούμενο “Συμβούλιο”.

(2) Το Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό του Φορέα, να διοικεί και να διαχειρίζεται την περιουσία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται βάσει αυτού.

(3) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α)Εκπροσωπεί το Φορέα διά του Προέδρου του ή άλλου μέλους του δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον Πρόεδρο αυτού ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων δημόσιων αρχών·

(β)εισηγείται τη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων αναγκαίων για την επίτευξη της αποστολής, των σκοπών, της λειτουργίας και της είσπραξης των αναγκαίων εσόδων του Φορέα·

(γ)καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Φορέα για το προηγούμενο έτος, την οποία υποβάλει στον Υπουργό και στην οποία παρουσιάζει και αναλύει τα γενικά ευρήματα των γενόμενων αξιολογήσεων, διαπιστώσεων και πιστοποιήσεων:

Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Φορέα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα·

(δ)συμβουλεύει τον Υπουργό για κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Φορέα.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να ορίζει υποεπιτροπές απαρτιζόμενες από μέλη του και να τις εξουσιοδοτεί για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, η σύνθεση καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των οποίων ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς που εκδίδονται από το ίδιο:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε απόφαση ή εισήγηση υποεπιτροπής τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.