Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

26.-(1) Συστήνεται ανεξάρτητος Φορέας για τη διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης υπό την επωνυμία «Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης», με τη διεθνή ονομασία «The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education», καλούμενος «ο Φορέας».

(2) Ο Φορέας αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης ή ΣΕΚΑΠ, της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΣΕΤΕ και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων ή ΕΑΙΠ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ανατίθεται στο Φορέα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(3) Ο Φορέας επιβάλλει τέλη για τη διενέργεια Ιδρυματικής, Τμηματικής ή Προγραμματικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

(4) Τα τέλη που εισπράττει ο Φορέας κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(5) Ως έδρα του Φορέα ορίζεται η Λευκωσία.

(6) (α)Ο Φορέας έχει υποχρέωση να υποβάλλεται σε Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, με βάση διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης, με σκοπό να διασφαλίζεται η ποιότητα του έργου του και η Αξιολόγηση αυτή να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης αυτογνωσίας και λογοδοσίας του.

(β)Η εξωτερική αξιολόγηση του Φορέα πραγματοποιείται από κατάλληλη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία συστήνεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις πρόνοιες και απαιτήσεις που θέτει το Ευρωπαϊκό Μητρώο Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας.

(7) Ο Φορέας διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους και ανάλογο ανθρώπινο δυναμικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(8) Η αποστολή, οι στόχοι και οι επιδιώξεις του Φορέα πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένα σε δημόσια δήλωση η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

(9) Ο Φορέας είναι ανεξάρτητος στο βαθμό που αυτό απαιτείται για να λειτουργεί αυτόνομα και να ασκεί κατά ανεξάρτητο τρόπο τις αρμοδιότητές του ώστε τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις αυτού που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αξιολόγησης να είναι ανεπηρέαστες από τρίτους ενδιαφερομένους, όπως ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, υπουργεία ή άλλους.

(10) Προς επίτευξη των προβλεπομένων στο εδάφιο (9), μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης απαγορεύεται να έχει ή να είχε κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν από το διορισμό του σε αυτή, οποιαδήποτε ακαδημαϊκή, ερευνητική, υπηρεσιακή, οικονομική ή προσωπική σχέση συνεργασίας με ίδρυμα το οποίο καλείται να αξιολογήσει είτε σε ιδρυματικό επίπεδο είτε σε επίπεδο συγκεκριμένου τμήματος ή προγράμματος σπουδών και για το σκοπό αυτό υπογράφει υπεύθυνη δήλωση.

(11) Μη αποκάλυψη στην υποβαλλόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (10), υπεύθυνη δήλωση της συγκεκριμένης σχέσης, συνιστά συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης, συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας αυτής και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται από τον Υπουργό και δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5000).