Αξιολόγηση της ποιότητας διασυνοριακού προγράμματος σπουδών

25.-(1)Διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρεται από τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, Αξιολογείται και Πιστοποιείται κατ’ αναλογίαν του τρόπου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης μη διασυνοριακού προγράμματος τοπικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι αναγνωρισμένο και από τις αρμόδιες αρχές των χωρών όπου το συνεργαζόμενο ίδρυμα λειτουργεί.

(2)Αναφορικά με διασυνοριακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρεται εξ αποστάσεως από τοπικό ίδρυμα το οποίο δεν είναι τύπου ανοικτού πανεπιστημίου αλλά συμβατικού τύπου, ο Φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στα κριτήρια αξιολόγησής του, τις ακόλουθες απαιτήσεις τις οποίες το εν λόγω ίδρυμα πρέπει να πληροί-

(α)Την υποχρέωση να διαθέτει την απαιτούμενη εκπαιδευτική υποδομή για την εξ αποστάσεως διδασκαλία·

(β)την υποχρέωση να διαθέτει την απαιτούμενη στήριξη στους διδασκομένους·

(γ)την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η μέθοδος αξιολόγησης των διδασκομένων είναι αξιόπιστη.