Παράρτημα τοπικού ιδρύματος σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα και στη Δημοκρατία

24. Τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας δύναται να ιδρύσει και να λειτουργεί παράρτημα σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α)(i)Από μέρους της Δημοκρατίας εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν και κατά περίπτωση, είτε η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων είτε η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για το σκοπό αυτό ο Φορέας μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία αντίστοιχων σωμάτων της χώρας υποδοχής·

(ii)έχει άδεια λειτουργίας από τη Δημοκρατία, είναι αναγνωρισμένο και ανήκει στο σύστημα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

(β)Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παραρτήματος τοπικού ιδρύματος στη Δημοκρατία περιλαμβάνει και έγκριση των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων με βάση τις οποίες παρέχεται η εκπαίδευση, οι οποίες μπορεί να είναι συμβατικού τύπου, εξ αποστάσεως ή συνδυασμός και των δύο μεθόδων και μόνο τέτοια εγκεκριμένα προγράμματα θα είναι αναγνωρισμένα.

(γ)Παράρτημα τοπικού ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), υπόκειται σε περιοδικές Αξιολογήσεις από το Φορέα, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τα τοπικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για την Αξιολόγηση παραρτήματος τοπικού ιδρύματος στο εξωτερικό, ο Φορέας δύναται να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς της χώρας υποδοχής.