Δια-ιδρυματική συνεργασία εντός της Δημοκρατίας

23.-(1) Επιτρέπεται η ανάπτυξη διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων μεταξύ πανεπιστήμιων, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011.

(2) Επιτρέπεται η δια-ιδρυματική συνεργασία ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν στη Δημοκρατία με βάση τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013.

(3) Απαγορεύεται η διδασκαλία μέρους ή του συνόλου μονοετούς, διετούς ή τριετούς προγράμματος σπουδών το οποίο ανήκει σε ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ιδιωτικό πανεπιστήμιο, καθώς και η απονομή των τίτλων σπουδών από την ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.