Εφαρμογή προνοιών κωδικών καλής πρακτικής και βασικές αρχές

22. Ο Φορέας εφαρμόζει τις πρόνοιες των κωδικών καλής πρακτικής και τις βασικές αρχές για τη διασυνοριακή εκπαίδευση που υιοθετούνται από αναγνωρισμένα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή δίκτυα αντίστοιχων φορέων στα οποία είναι μέλος, οι οποίες καθορίζονται και αναρτώνται σε τακτά διαστήματα στην ιστοσελίδα του Φορέα.