Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας ιδρύματος ανώτερης εκπαίδευσης

21.-(1)(α)Για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού ιδρύματος Ανώτερης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στους περί Ιδωτικών Πανεπιστημίων (ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμους 2005 έως 2011 και στους περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, ανάλογα με τον τύπο του ιδρύματος που θα ιδρυθεί.

(β)Με την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται στο Παράρτημα.

(2) Η αίτηση μαζί με αντίγραφο απόδειξης καταβολής των τελών διαβιβάζεται στο Φορέα:

Νοείται ότι, εάν οποιαδήποτε από τις ως άνω διαδικασίες ρυθμίζεται με άλλο από τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο, τρόπο, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού πανεπιστημίου, με βάση την οποία αιτείται όπως πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί σε συγκεκριμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταφερθεί στο υπό ίδρυση ιδιωτικό πανεπιστήμιο, η αίτηση αυτή μπορεί να γίνει αποδεκτή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011:

Νοείται ότι, το ως άνω πρόγραμμα σπουδών δεν καταργείται αμέσως, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί παράλληλα τόσο στην ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο μέχρις ότου οι φοιτητές οι οποίοι ήδη φοιτούν κατά το χρόνο εγγραφής του ιδιωτικού πανεπιστημίου στο Μητρώο, ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με βάση τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 15 των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013:

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιτρέπεται η εισδοχή και μετεγγραφή φοιτητή σε πρόγραμμα ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την ημέρα εγγραφής του ιδιωτικού πανεπιστημίου στο Μητρώο και της μεταφοράς του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών σε αυτό.