Κανονισμοί

35.- Το Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει και υποβάλλει διά του Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά το Φορέα, την ίδρυση, τη λειτουργία, τις αρμοδιότητές του, τα κριτήρια, τις μεθόδους και τις διαδικασίες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.