Καταβολή τελών

36. Με την υποβολή αίτησης για Αξιολόγηση καταβάλλεται στο Φορέα το σύνολο των τελών, ανάλογα με την περίπτωση, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα.