Συστήματα ECTS και ECVET και Παράρτημα Διπλώματος

Τοπικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης εφαρμόζει τις πρόνοιες του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστώσεων (ECTS) και του Συστήματος Συσσώρευσης και Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) τόσο για τη μεταφορά όσο και για τη συσσώρευση πιστώσεων και χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Συνόδων των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για θέματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτερης Εκπαίδευσης.