Μεταβατικές διατάξεις

38.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιωνδήποτε άλλων νόμων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 32, τα σώματα που προβλέπονται στις παραγράφους (α) έως (γ) αυτού, καταργούνται άμεσα από την ημερομηνία κατά την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει το Συμβούλιο του Φορέα και περαιτέρω κατά την ημερομηνία αυτή τερματίζεται και η θητεία των μελών τους, δυνάμει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο δεν είναι Αξιολογημένο-Πιστοποιημένο κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, αξιολογείται εντός των πρώτων πέντε (5) ετών από το διορισμό του Συμβουλίου:

Νοείται ότι, πρόγραμμα σπουδών το οποίο δεν αξιολογείται-πιστοποιείται εντός της περιόδου αυτής, διαγράφεται από το Μητρώο το οποίο τηρείται στο Υπουργείο:

Νοείται περαιτέρω ότι, ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η οποία δεν επιτυγχάνει την Πιστοποίηση έστω και ενός προγράμματος σπουδών εντός της περιόδου των πέντε (5) ετών, διαγράφεται από το πιο πάνω αναφερόμενο Μητρώο.

(3)(α) Διαδικασία Αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου από οποιοδήποτε από τα σώματα τα οποία καταργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), των οποίων τις εξουσίες και αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Φορέας, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 32, συνεχίζει και ολοκληρώνεται από το Φορέα.

(β) Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου, από ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013, διαβιβάζονται στο Φορέα ο οποίος αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει για την έγκριση της μεταβολής των στοιχείων που περιέχονται στη σχετική δήλωση:

Nοείται ότι, στην περίπτωση που η μεταβολή των στοιχείων αφορά την εγγραφή νέου προγράμματος σπουδών, ο Φορέας προβαίνει σε Προγραμματική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5).

(4)(α) Πρόγραμμα σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου διαθέτει Αξιολόγηση-Πιστοποίηση με ισχύ πέραν των πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου η εν λόγω σχολή υποχρεούται κατά την λήξη της περιόδου αυτής να υποβάλει αμέσως το σχετικό πρόγραμμα σπουδών για επαναξιολόγηση και Πιστοποίηση με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Παράλειψη εκ μέρους της ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τήρησης της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο (α), συνεπάγεται τη διαγραφή του προγράμματος από το Μητρώο κατά την λήξη της ισχύουσας Αξιολόγησης - Πιστοποίησής του.

(5) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και έως ότου το Συμβούλιο καταρτίσει Κανονισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, τα νέα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τυγχάνουν εκπαιδευτικής αξιολόγησης, στη βάση των σκοπών τέτοιας αξιολόγησης όπως προνοείται στο άρθρο 3, στη μορφή, με τις διαδικασίες και τα κριτήρια που ο Φορέας αποφασίζει και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων, στην ιστοσελίδα του ανεξάρτητα και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 4, 10, 17, 18 και 20 αυτού:

Νοείται ότι, ο Φορέας εφαρμόζει, για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, κατ’ αναλογία τις διατάξεις των άρθρων 6 και 16.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου απαγορεύεται η λειτουργία, από ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, νέου προγράμματος σπουδών που δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως από το Φορέα εκπαιδευτική αξιολόγηση του προγράμματος αυτού.