Σύγκρουση διατάξεων

39. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων του παρόντος Νόμου με τις διατάξεις-

(α) Των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011·

(β) των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013·

(γ) των περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2002 και 2010·

(δ) των περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 2003 έως 2014 και

(ε) των περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμων του 1996 έως 2013,

υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.