Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

40. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου.