Διασυνοριακή εκπαίδευση

7.-(1) Η διασυνοριακή εκπαίδευση καλύπτει όλους τους τύπους και μορφές παροχής προγραμμάτων σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ή τμημάτων που παράγουν τέτοια προγράμματα ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες περιλαμβανομένων αυτών που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όταν οι διδασκόμενοι είναι σε χώρα διαφορετική από αυτήν όπου βρίσκεται το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους σπουδών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10, προγράμματα σπουδών ανώτερης εκπαίδευσης ή τμήματα που παράγουν τέτοια προγράμματα ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες, που παρέχονται στα πλαίσια διασυνοριακής εκπαίδευσης, όπως προνοείται στο εδάφιο (1), πρέπει να τύχουν Αξιολόγησης-Πιστοποίησης όπως προνοείται στο άρθρο 4, με βάση τα σχετικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την προσφορά, από τοπικό ίδρυμα, της εν λόγω ανώτερης εκπαίδευσης στη Δημοκρατία.