Ειδική διάταξη

41. Ανεξαρτήτως των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του άρθρου 20, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19 και για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ τα σχετικά Υπουργικά Διατάγματα, εν πάση δε περιπτώσει ουχί αργότερον της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ισχύουν τα ακόλουθα꞉

(α) Ο Φορέας δύναται να αποφασίζει για τη διενέργεια Τμηματικής και Προγραμματικής Αξιολόγησης χωρίς την πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο διαδικασίας και χρονοδιαγραμμάτων που γνωστοποιούνται από τον Φορέα στα ιδρύματα.

(β) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων σε ιδρύματα κατά την πιο πάνω περίοδο δύναται να αντικατασταθεί κατόπιν συνεννόησης-

(i) Από καθορισμένες εξ αποστάσεως συνεντεύξεις με πρόσωπα τα οποία η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης κρίνει αναγκαίο∙ ή/και

(ii) από τηλεπισκέψεις διά απευθείας οπτικής σύνδεσης σε χώρους του ιδρύματος, όπου τούτο κρίνεται αναγκαίο, προς διαπίστωση της ανταπόκρισης του τμήματος και του προγράμματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα κριτήρια ποιότητας.

(γ) Η πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων δύναται να διενεργείται σε χώρους και υποδομές του ιδρύματος  από ένα ή, κατ’ ανώτατο αριθμό, δύο μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης.