Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως  ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος του 2005.

Ερμηνεία

2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αξιοποίηση», σε σχέση με απόβλητα, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμος

«δήμος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος

«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος

«Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος

«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρη οικοδομών στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων

«Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 3(1).

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος.

Εγκαθίδρυση Συμβουλίων.

3.-(1)  Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εγκαθιδρύσει Συμβούλια τα οποία να λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Τα Συμβούλια που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ασκούν τις αρμοδιότητές τους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο εντός της περιοχής για την οποία έχουν εγκαθιδρυθεί και η οποία καθορίζεται στο διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Σύνθεση των Συμβουλίων.

4. -(1)  Το κάθε Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής:

(α) Ένας λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών,  και

(β) τέσσερις δήμαρχοι ή και δημοτικοί σύμβουλοι και τέσσερις κοινοτάρχες ή και κοινοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από δήμους και κοινοτικά συμβούλια της περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 3(2).

(2) Οι δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι και οι κοινοτάρχες ή κοινοτικοί σύμβουλοι που αναφέρονται ανωτέρω, προτείνονται από την Ένωση Δήμων  Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, αντίστοιχα, και εκπροσωπούν το σύνολο των δήμων και των κοινοτήτων της περιοχής για την οποία έχει εγκαθιδρυθεί το Συμβούλιο:

Νοείται ότι μεταξύ των ανωτέρω δημάρχων ή δημοτικών συμβούλων και κοινοταρχών ή κοινοτικών συμβούλων που προτείνονται, συμπεριλαμβάνεται και δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή κοινοτάρχης ή κοινοτικός σύμβουλος εντός της διοικητικής περιοχής του οποίου λειτουργεί ο χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων, τον οποίο διαχειρίζεται το Συμβούλιο.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

5.  Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ των δημάρχων ή δημοτικών συμβούλων και των κοινοταρχών ή κοινοτικών συμβούλων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.  Σε περίπτωση που Πρόεδρος εκλέγεται εκπρόσωπος δήμων, τότε αντιπρόεδρος εκλέγεται εκπρόσωπος κοινοτήτων και αντίστροφα.

Θητεία μελών του Συμβουλίου.

6.  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου που κατέχουν το αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου λήγει κατά την ημέρα διενέργειας δημοτικών εκλογών και η θητεία των μελών που κατέχουν το αξίωμα του κοινοτάρχη ή του κοινοτικού συμβούλου, λήγει κατά την ημέρα διενέργειας κοινοτικών εκλογών.  Η θητεία του μέλους του Συμβουλίου που είναι λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά το διορισμό του Συμβουλίου.

Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου.

7.  Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου, εκτός από το λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορεί να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του πριν από τη λήξη της θητείας του ή μπορεί να παυθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Σε τέτοια περίπτωση,  το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει νέο μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου ή την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση.

Συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

8.-(1) Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος, σε χρόνο που αυτοί επιλέγουν σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος, συγκαλούν συνεδρίαση του Συμβουλίου οποτεδήποτε ζητήσουν τούτο γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος.  Ο Αντιπρόεδρος, όταν προεδρεύει συνεδρίασης του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου αυτού, έχει όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(3) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών.  Τα πρακτικά εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία του, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όταν υπογραφούν κοινοποιούνται εντός δεκαπέντε ημερών στον Υπουργό ο οποίος ασκεί έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων του Συμβουλίου.

(4) Το Συμβούλιο ρυθμίζει τα της σύγκλησης των συνεδριάσεων και τα της ακολουθητέας διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική του λειτουργία.

(5) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά τη πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου προεδρεύει ο λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών  που είναι μέλος του.

Απαρτία και λήψη αποφάσεων.

9.-(1) Πέντε τουλάχιστο παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία του, νοουμένου ότι συμμετέχουν σ’ αυτή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και δύο τουλάχιστον μέλη που κατέχουν το αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου και τουλάχιστον δύο μέλη που κατέχουν το αξίωμα του κοινοτάρχη ή του κοινοτικού συμβούλου.

(2)  Νόμιμα συγκαλούμενη συνεδρία του Συμβουλίου στην οποία υπάρχει η νόμιμη απαρτία, είναι ικανή να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία του Συμβουλίου και έχει και μπορεί να ασκεί και εκτελεί κάθε εξουσία, αρμοδιότητα ή καθήκον ή λειτουργία που ανατίθεται στο Συμβούλιο από τον παρόντα Νόμο.

(3)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως αυτή εκδηλώνεται με ανάταση των χεριών των παρισταμένων στη συνεδρία μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου  έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Αποζημίωση μελών.

10. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν την εκάστοτε εγκεκριμένη από το Υπουργικό Συμβούλιο αποζημίωση ή και επιδόματα.

Σύσταση επιτροπών ή υποεπιτροπών.

11.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να συνιστά από τα μέλη του ή από άλλα πρόσωπα τέτοιες επιτροπές ή υπεπιτροπές είτε γενικού είτε ειδικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ήθελε θεωρήσει αναγκαίες για τη μελέτη και υποβολή σ’ αυτό εισηγήσεων ή εκθέσεων πάνω σε θέματα τα οποία το Συμβούλιο ήθελε παραπέμψει σ’ αυτές.

(2) Το Συμβούλιο καθορίζει τη συγκρότηση και τη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής ή υπεπιτροπής, καθώς και τους όρους εντολής αυτών και το ύψος της ενδεχόμενης αποζημίωσης των μελών τους, αλλά ο καθορισμός αυτός δεν μπορεί να είναι ασυμβίβαστος ή αντίθετος με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Αποχή λόγω προσωπικού συμφέροντος.

12. Κάθε μέλος του Συμβουλίου οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε συνεδρία κατά την οποία εξετάζεται θέμα που αφορά ή επηρεάζει προσωπικό του συμφέρον ή συμφέρον συγγενικού του προσώπου μέχρι του τέταρτου βαθμού συγγένειας.

Προστασία των μελών ή αξιωματούχων του Συμβουλίου έναντι ευθύνης.

13. Ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται σε μέλος ή αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συμβουλίου για πράξη που διενεργήθηκε ή απόφαση που λήφθηκε καλόπιστα, μέσα στα πλαίσια άσκησης των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Χώρος συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

14. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε χώρο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του ίδιου του Συμβουλίου.

Υποχρεώσεις του Συμβουλίου.

15. Κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο υπόκεινται στις διατάξεις του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμου και των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών του 2003, καθώς επίσης στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νομοθετήματος που διέπει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Αρμοδιότητες Συμβουλίου.

16.-(1) Το Συμβούλιο αποτελεί φορέα εκμετάλλευσης χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και υπό την ιδιότητα αυτή εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για να διεξάγει οποιεσδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΑ ή ΙΙΒ του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου αναφορικά με οικιακά απόβλητα.

(2)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου(1), στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνονται -

(α) η παραλαβή, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία στερεών οικιακών αποβλήτων·

(β) η παραγωγή ενέργειας από την καύση αερίων παραγώγων του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και η διάθεσή της·

(γ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση των αερίων παραγώγων της αναερόβιας ζύμωσης της οργανικής ύλης που περιέχεται στα στερεά οικιακά απόβλητα και η διάθεσή της·

(δ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση ορισμένων στερεών οικιακών αποβλήτων και η διάθεσή της·

(ε) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων λιπασματολάσπης από στερεά οικιακά απόβλητα·

(στ) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων διαλογής·

(ζ) η διαχείριση σταθμών μεταφόρτωσης στερεών οικιακών αποβλήτων· και

(η) η μεταφορά στερεών οικιακών αποβλήτων από σταθμούς μεταφόρτωσης σε χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οι ευθύνες του ως φορέα εκμετάλλευσης του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων, το Συμβούλιο μπορεί, για σκοπούς καλύτερης εκπλήρωσης της αποστολής του, να συνάπτει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα, μέσω των συμβάσεων αυτών, την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.

Διαχειριστής χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

17. Η διαχείριση του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων ανατίθεται από το Συμβούλιο, ύστερα από έγκριση του Υπουργού, σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό τεχνικά προσόντα και στο οποίο διατίθενται το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα μηχανικά ή τεχνικά μέσα.

Ταμείο του Συμβουλίου.

18.-(1)Το Συμβούλιο έχει ξεχωριστό ταμείο στο οποίο κατατίθενται -

(α) τα ποσά που χρεώνει για τη διάθεση στο χώρο υγειονομικής ταφής των αποβλήτων·

(β) τα εισοδήματα που προέρχονται από τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 16 ·

(γ)   τις επιχορηγήσεις ή δωρεές του κράτους ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή οργανισμού· και

(δ) τα έσοδα από τη διαχείριση των  περιουσιακών του στοιχείων.

(2) Από το ταμείο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καταβάλλονται -

(α) τα έξοδα για την κατασκευή και λειτουργία του χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(β) οι μισθοί των υπαλλήλων και εργατών του Συμβουλίου, οι αποζημιώσεις των μελών του και τα έξοδα συντήρησης των γραφείων του·

(γ) οι τόκοι οποιουδήποτε δανείου που έχει συνάψει το Συμβούλιο·

(δ) οποιοδήποτε ποσό που η αρμόδια αρχή απαιτεί ως εγγύηση με βάση τον Κανονισμό 12(1)(ε) των περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών και

(ε) οποιοδήποτε άλλο ποσό που νόμιμα οφείλεται από το Συμβούλιο.

Προϋπολογισμοί του Συμβουλίου.

19.-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του πριν την έναρξη του οικονομικού έτους και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση.  Ο Υπουργός Εσωτερικών εγκρίνει τον προϋπολογισμό, νοουμένου ότι θα εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(2) Το οικονομικό έτος του Συμβουλίου, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους:

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό έτος του Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

(3) Το Συμβούλιο μεριμνά ώστε ο προϋπολογισμός του να είναι πάντοτε ισοσκελισμένος και οι δαπάνες που διενεργεί εντός του οικονομικού έτους  ουδέποτε να  υπερβαίνουν τις καθορισθείσες στον προϋπολογισμό του εν λόγω έτους.

Λογαριασμοί του Συμβουλίου.

20.-(1) Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών και βιβλίων στα οποία αναγράφονται οι οικονομικές δοσοληψίες του Συμβουλίου και καταρτίζει ετήσια έκθεση λογαριασμών.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και μετά τον έλεγχο, ο Πρόεδρος αποστέλλει αντίγραφο στον Υπουργό μαζί με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μεριμνά ώστε οι λογαριασμοί, μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Υπάλληλοι του Συμβουλίου

21.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί να προσλαμβάνει ή να διορίζει υπαλλήλους οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών του.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι να ρυθμίζουν τα θέματα πρόσληψης, διορισμού και υπηρεσίας των υπάλλήλων του και ειδικότερα κανονισμούς οι οποίοι να διέπουν -

(α) το διορισμό, την προαγωγή, τη μετάθεση, την αφυπηρέτηση, την πειθαρχία, την αντιμισθία και τις άδειες απουσίας·

(β) την άσκηση πειθαρχικού έλεγχου περιλαμβανομένης της επιβολής ποινών·

(γ) τη χορήγηση επιδομάτων ή άλλων ωφελημάτων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή μετά την αφυπηρέτηση· και

(δ) τη σύσταση και συντήρηση ταμείων προνοίας και ιατρικής περίθαλψης.

Κανονισμοί.

22. Το Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα κανονισμούς με βάση τους οποίους θα καθορίζονται -

(α)  ο τρόπος διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου·

(β)  ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Συμβουλίου·

(γ) οι όροι με βάση τους οποίους θα ανατίθεται σε φυσικό πρόσωπο η διαχείριση του χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(δ)  τα προσόντα και τα μέσα που θα πρέπει να διαθέτει το πρόσωπο στο οποίο θα ανατίθεται η διαχείριση του χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(ε)  οποιοιδήποτε κανόνες ή όροι που οφείλουν να τηρούν ή πράξεις που οφείλουν να αποφεύγουν τα πρόσωπα που εναποθέτουν απόβλητα ή πλησιάζουν  στο χώρο ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(στ)  οι ποινές που θα επιβάλλονται για τυχόν παραβάσεις των κανονισμών οι οποίοι θα εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο και οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τον ένα χρόνο φυλάκισης ή τις τρεις χιλιάδες λίρες χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

Διευκρινιστική διάταξη.

23.  Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου μπορεί να ερμηνευθεί ως υπερισχύουσα οποιασδήποτε διάταξης του περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμου ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών.