Αρμοδιότητες Συμβουλίου.

16.-(1) Το Συμβούλιο αποτελεί φορέα εκμετάλλευσης χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και υπό την ιδιότητα αυτή εξασφαλίζει άδεια διαχείρισης αποβλήτων για να διεξάγει οποιεσδήποτε από τις εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΑ ή ΙΙΒ του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου αναφορικά με οικιακά απόβλητα.

(2)Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου(1), στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνονται -

(α) η παραλαβή, ο διαχωρισμός και η επεξεργασία στερεών οικιακών αποβλήτων·

(β) η παραγωγή ενέργειας από την καύση αερίων παραγώγων του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων και η διάθεσή της·

(γ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση των αερίων παραγώγων της αναερόβιας ζύμωσης της οργανικής ύλης που περιέχεται στα στερεά οικιακά απόβλητα και η διάθεσή της·

(δ) η παραγωγή ενέργειας από την καύση ορισμένων στερεών οικιακών αποβλήτων και η διάθεσή της·

(ε) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων λιπασματολάσπης από στερεά οικιακά απόβλητα·

(στ) η παραγωγή και διάθεση προϊόντων διαλογής·

(ζ) η διαχείριση σταθμών μεταφόρτωσης στερεών οικιακών αποβλήτων· και

(η) η μεταφορά στερεών οικιακών αποβλήτων από σταθμούς μεταφόρτωσης σε χώρους διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οι ευθύνες του ως φορέα εκμετάλλευσης του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων, το Συμβούλιο μπορεί, για σκοπούς καλύτερης εκπλήρωσης της αποστολής του, να συνάπτει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αναθέτει στα εν λόγω πρόσωπα, μέσω των συμβάσεων αυτών, την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.