Διαχειριστής χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

17. Η διαχείριση του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων ανατίθεται από το Συμβούλιο, ύστερα από έγκριση του Υπουργού, σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό τεχνικά προσόντα και στο οποίο διατίθενται το κατάλληλο προσωπικό και τα κατάλληλα μηχανικά ή τεχνικά μέσα.