Ταμείο του Συμβουλίου.

18.-(1)Το Συμβούλιο έχει ξεχωριστό ταμείο στο οποίο κατατίθενται -

(α) τα ποσά που χρεώνει για τη διάθεση στο χώρο υγειονομικής ταφής των αποβλήτων·

(β) τα εισοδήματα που προέρχονται από τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 16 ·

(γ)   τις επιχορηγήσεις ή δωρεές του κράτους ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή οργανισμού· και

(δ) τα έσοδα από τη διαχείριση των  περιουσιακών του στοιχείων.

(2) Από το ταμείο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), καταβάλλονται -

(α) τα έξοδα για την κατασκευή και λειτουργία του χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(β) οι μισθοί των υπαλλήλων και εργατών του Συμβουλίου, οι αποζημιώσεις των μελών του και τα έξοδα συντήρησης των γραφείων του·

(γ) οι τόκοι οποιουδήποτε δανείου που έχει συνάψει το Συμβούλιο·

(δ) οποιοδήποτε ποσό που η αρμόδια αρχή απαιτεί ως εγγύηση με βάση τον Κανονισμό 12(1)(ε) των περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών και

(ε) οποιοδήποτε άλλο ποσό που νόμιμα οφείλεται από το Συμβούλιο.