Προϋπολογισμοί του Συμβουλίου.

19.-(1) Το Συμβούλιο καταρτίζει τον προϋπολογισμό του πριν την έναρξη του οικονομικού έτους και τον υποβάλλει στον Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση.  Ο Υπουργός Εσωτερικών εγκρίνει τον προϋπολογισμό, νοουμένου ότι θα εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(2) Το οικονομικό έτος του Συμβουλίου, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους:

Νοείται ότι το πρώτο οικονομικό έτος του Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

(3) Το Συμβούλιο μεριμνά ώστε ο προϋπολογισμός του να είναι πάντοτε ισοσκελισμένος και οι δαπάνες που διενεργεί εντός του οικονομικού έτους  ουδέποτε να  υπερβαίνουν τις καθορισθείσες στον προϋπολογισμό του εν λόγω έτους.