Λογαριασμοί του Συμβουλίου.

20.-(1) Το Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών και βιβλίων στα οποία αναγράφονται οι οικονομικές δοσοληψίες του Συμβουλίου και καταρτίζει ετήσια έκθεση λογαριασμών.

(2) Οι λογαριασμοί του Συμβουλίου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και μετά τον έλεγχο, ο Πρόεδρος αποστέλλει αντίγραφο στον Υπουργό μαζί με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(3) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μεριμνά ώστε οι λογαριασμοί, μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.