Υπάλληλοι του Συμβουλίου

21.-(1) Το Συμβούλιο μπορεί να προσλαμβάνει ή να διορίζει υπαλλήλους οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών του.

(2) Το Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς οι οποίοι να ρυθμίζουν τα θέματα πρόσληψης, διορισμού και υπηρεσίας των υπάλλήλων του και ειδικότερα κανονισμούς οι οποίοι να διέπουν -

(α) το διορισμό, την προαγωγή, τη μετάθεση, την αφυπηρέτηση, την πειθαρχία, την αντιμισθία και τις άδειες απουσίας·

(β) την άσκηση πειθαρχικού έλεγχου περιλαμβανομένης της επιβολής ποινών·

(γ) τη χορήγηση επιδομάτων ή άλλων ωφελημάτων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας ή μετά την αφυπηρέτηση· και

(δ) τη σύσταση και συντήρηση ταμείων προνοίας και ιατρικής περίθαλψης.