Κανονισμοί.

22. Το Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ειδικότερα κανονισμούς με βάση τους οποίους θα καθορίζονται -

(α)  ο τρόπος διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου·

(β)  ο τρόπος βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Συμβουλίου·

(γ) οι όροι με βάση τους οποίους θα ανατίθεται σε φυσικό πρόσωπο η διαχείριση του χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(δ)  τα προσόντα και τα μέσα που θα πρέπει να διαθέτει το πρόσωπο στο οποίο θα ανατίθεται η διαχείριση του χώρου ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(ε)  οποιοιδήποτε κανόνες ή όροι που οφείλουν να τηρούν ή πράξεις που οφείλουν να αποφεύγουν τα πρόσωπα που εναποθέτουν απόβλητα ή πλησιάζουν  στο χώρο ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών οικιακών απορριμμάτων

(στ)  οι ποινές που θα επιβάλλονται για τυχόν παραβάσεις των κανονισμών οι οποίοι θα εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο και οι οποίες δε θα υπερβαίνουν τον ένα χρόνο φυλάκισης ή τις τρεις χιλιάδες λίρες χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.