Διευκρινιστική διάταξη.

23.  Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου μπορεί να ερμηνευθεί ως υπερισχύουσα οποιασδήποτε διάταξης του περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμου ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών.