Υποχρεώσεις του Συμβουλίου.

15. Κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, το Συμβούλιο υπόκεινται στις διατάξεις του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμου και των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών του 2003, καθώς επίσης στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νομοθετήματος που διέπει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.