Χώρος συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

14. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε χώρο που καθορίζεται με σχετική απόφαση του ίδιου του Συμβουλίου.