Προστασία των μελών ή αξιωματούχων του Συμβουλίου έναντι ευθύνης.

13. Ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται σε μέλος ή αξιωματούχο ή υπάλληλο του Συμβουλίου για πράξη που διενεργήθηκε ή απόφαση που λήφθηκε καλόπιστα, μέσα στα πλαίσια άσκησης των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.