Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

5.  Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγουν μεταξύ των δημάρχων ή δημοτικών συμβούλων και των κοινοταρχών ή κοινοτικών συμβούλων, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.  Σε περίπτωση που Πρόεδρος εκλέγεται εκπρόσωπος δήμων, τότε αντιπρόεδρος εκλέγεται εκπρόσωπος κοινοτήτων και αντίστροφα.