Σύνθεση των Συμβουλίων.

4. -(1)  Το κάθε Συμβούλιο απαρτίζεται από εννέα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εξής:

(α) Ένας λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών,  και

(β) τέσσερις δήμαρχοι ή και δημοτικοί σύμβουλοι και τέσσερις κοινοτάρχες ή και κοινοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι προέρχονται αντίστοιχα από δήμους και κοινοτικά συμβούλια της περιοχής που αναφέρεται στο άρθρο 3(2).

(2) Οι δήμαρχοι ή δημοτικοί σύμβουλοι και οι κοινοτάρχες ή κοινοτικοί σύμβουλοι που αναφέρονται ανωτέρω, προτείνονται από την Ένωση Δήμων  Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, αντίστοιχα, και εκπροσωπούν το σύνολο των δήμων και των κοινοτήτων της περιοχής για την οποία έχει εγκαθιδρυθεί το Συμβούλιο:

Νοείται ότι μεταξύ των ανωτέρω δημάρχων ή δημοτικών συμβούλων και κοινοταρχών ή κοινοτικών συμβούλων που προτείνονται, συμπεριλαμβάνεται και δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή κοινοτάρχης ή κοινοτικός σύμβουλος εντός της διοικητικής περιοχής του οποίου λειτουργεί ο χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων, τον οποίο διαχειρίζεται το Συμβούλιο.