Εγκαθίδρυση Συμβουλίων.

3.-(1)  Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εγκαθιδρύσει Συμβούλια τα οποία να λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Τα Συμβούλια που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ασκούν τις αρμοδιότητές τους που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο εντός της περιοχής για την οποία έχουν εγκαθιδρυθεί και η οποία καθορίζεται στο διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1).