Ερμηνεία

2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αξιοποίηση», σε σχέση με απόβλητα, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνών Αποβλήτων Νόμος

«δήμος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δήμων Νόμος

«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος

«Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Κοινοτήτων Νόμος

«οικιακά απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από μέρη οικοδομών στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται ξεχωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων

«Συμβούλιο» σημαίνει Συμβούλιο που εγκαθιδρύεται με βάση το άρθρο 3(1).

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«χώρος διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμος.