Συνοπτικός τίτλος.

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος του 2005.