Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου.

7.  Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου, εκτός από το λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορεί να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του πριν από τη λήξη της θητείας του ή μπορεί να παυθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Σε τέτοια περίπτωση,  το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει νέο μέλος που υποδεικνύεται από την Ένωση Δήμων Κύπρου ή την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση.