Συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

8.-(1) Τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συγκαλεί ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος, σε χρόνο που αυτοί επιλέγουν σε συνεννόηση με τα υπόλοιπα μέλη:

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο Αντιπρόεδρος, συγκαλούν συνεδρίαση του Συμβουλίου οποτεδήποτε ζητήσουν τούτο γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη.

(2) Των συνεδριάσεων του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας αυτού, ο Αντιπρόεδρος.  Ο Αντιπρόεδρος, όταν προεδρεύει συνεδρίασης του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου αυτού, έχει όλες τις εξουσίες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου.

(3) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά των διαδικασιών.  Τα πρακτικά εγκρίνονται από το Συμβούλιο στην επόμενη συνεδρία του, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και όταν υπογραφούν κοινοποιούνται εντός δεκαπέντε ημερών στον Υπουργό ο οποίος ασκεί έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων του Συμβουλίου.

(4) Το Συμβούλιο ρυθμίζει τα της σύγκλησης των συνεδριάσεων και τα της ακολουθητέας διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εσωτερική του λειτουργία.

(5) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά τη πρώτη συνεδρία του Συμβουλίου προεδρεύει ο λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών  που είναι μέλος του.