Απαρτία και λήψη αποφάσεων.

9.-(1) Πέντε τουλάχιστο παρόντα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν απαρτία σε οποιαδήποτε συνεδρία του, νοουμένου ότι συμμετέχουν σ’ αυτή ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και δύο τουλάχιστον μέλη που κατέχουν το αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου και τουλάχιστον δύο μέλη που κατέχουν το αξίωμα του κοινοτάρχη ή του κοινοτικού συμβούλου.

(2)  Νόμιμα συγκαλούμενη συνεδρία του Συμβουλίου στην οποία υπάρχει η νόμιμη απαρτία, είναι ικανή να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε εργασία του Συμβουλίου και έχει και μπορεί να ασκεί και εκτελεί κάθε εξουσία, αρμοδιότητα ή καθήκον ή λειτουργία που ανατίθεται στο Συμβούλιο από τον παρόντα Νόμο.

(3)  Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία, όπως αυτή εκδηλώνεται με ανάταση των χεριών των παρισταμένων στη συνεδρία μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου  έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.