Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας" (EE L 188 της 2.7.1998, σ. 35),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταγραφή Ατόμων που Ταξιδεύουν με Επιβατηγά Πλοία) Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Αρμόδια Αρχή" σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Υφυπουργό πρόσωπο που υπηρετεί στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας∙

"αρμόδιος της καταγραφής επιβατών" σημαίνει το αρμόδιο πρόσωπο που ορίζει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, για να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα ISM, κατά περίπτωση, ή πρόσωπο που έχει ορίσει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ως υπεύθυνο για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με τους επιβαίνοντες σε επιβατηγό πλοίο του έχοντος την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου∙

"άτομο" σημαίνει κάθε άτομο επί του επιβατηγού πλοίου ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτού·

"Γενικός Διευθυντής" σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους εξουσιοδοτημένους από το Γενικό Διευθυντή λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας∙

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

“ενιαία θυρίδα“ σημαίνει την ηλεκτρονική ενιαία θυρίδα (single window) που προβλέπεται στο Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/65/ΕΕ και έχει θεσπιστεί στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του περί Διατυπώσεων Υποβολής Δηλώσεων για τα Πλοία κατά τον Κατάπλου ή/και Απόπλου από Λιμένες της Δημοκρατίας Νόμου∙

“επιβατηγό πλοίο“ σημαίνει πλοίο ή ταχύπλοο σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες∙

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων∙

"θαλαμηγός ή σκάφος αναψυχής" σημαίνει σκάφος το οποίο δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του∙

"Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679" σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ∙

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"ΚΣΕΔ" σημαίνει το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης που λειτουργεί στη Δημοκρατία και αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 6(1) των περί της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1994 και 2007 και το οποίο είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, τον συντονισμό και έλεγχο των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης, με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο συνεπεία αεροπορικών ή/και ναυτικών ατυχημάτων μέσα στην περιοχή ευθύνης της Δημοκρατίας, και το οποίο έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παρόντος Νόμου∙

"κυπριακό πλοίο" σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμων του 1963 έως 1996·

"Κώδικας ISM" σημαίνει το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος, που υιοθετήθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) με την υπ' αριθμό Α.741(18) Απόφαση της Συνέλευσής του της 4ης Νοεμβρίου 1993 και κατέστη υποχρεωτικός βάσει της Σύμβασης SOLAS, το κείμενο του οποίου είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό∙

"λιμενική περιοχή" σημαίνει την περιοχή, πλην της θαλάσσιας περιοχής που καθορίζεται από το κράτος μέλος που έχει δικαιοδοσία  και εκτείνεται μέχρι τις ακρότατες μόνιμες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός λιμενικού συστήματος, ή μέχρι τα όρια που ορίζονται από τα φυσικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά που προστατεύουν τις εκβολές ενός ποταμού ή άλλη προστατευμένη περιοχή∙

"μίλι" σημαίνει ναυτικό μίλι, δηλαδή μονάδα μήκους ίση προς 1852 μέτρα·

"ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου" σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους, ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας· του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

"Οδηγία 98/41/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας∙

"Οδηγία 2009/45/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία∙

"Οδηγία 2010/65/ΕΕ" σημαίνει την Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ∙

"πλοιοκτήτης" σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του πλοίου·

"Σύμβαση SOLAS" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974 (SOLAS), που κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2001, όπως στη συνέχεια έχει διαμορφωθεί μέχρι τη 18η Ιουνίου 1998 με τις τροποποιήσεις, το κείμενο των οποίων είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό·

"τακτική γραμμή" σημαίνει μία σειρά θαλάσσιων διαδρομών εκτελούμενων κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των αυτών δύο ή περισσότερων λιμένων ή σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, είτε σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα ή με διαδρομές τόσο τακτικές ή συχνές, ώστε να αποτελούν αναγνωρίσιμο  συστηματικό σύνολο∙

"ταχύπλοο σκάφος" σημαίνει ταχύπλοο σκάφος κατά την έννοια του Κανονισμού 1 του Κεφαλαίου Χ της Σύμβασης SOLAS·

"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος∙

"Υφυπουργείο Ναυτιλίας" σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμου∙

"Υφυπουργός Ναυτιλίας" ή "Υφυπουργός" σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.

Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η προώθηση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και των δυνατοτήτων διάσωσης των ατόμων που επιβαίνουν σε επιβατηγά πλοία, που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες της Δημοκρατίας και, ειδικότερα, η διασφάλιση ότι η έρευνα και διάσωση, καθώς και οι συνέπειες ενός ναυτικού ατυχήματος, θα μπορούν να αντιμετωπισθούν πιο αποτελεσματικά.

Πεδίο εφαρμογής

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Σε κυπριακά επιβατηγά πλοία·

(β) σε αλλοδαπά επιβατηγά πλοία, όταν βρίσκονται σε λιμένες της Δημοκρατίας.

Εξαιρέσεις

5. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Σε κυπριακά επιβατηγά πλοία, όταν εκτελούν δρομολόγια μεταξύ λιμένων τρίτων χωρών

(β) σε πολεμικά και οπλιταγωγά πλοία·

(γ) σε θαλαμηγούς ή σκάφη αναψυχής∙

(δ) σε πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε λιμενικές περιοχές ή εσωτερικές πλωτές οδούς.

Καταμέτρηση ατόμων

6.-(1) Με ευθύνη του έχοντος την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, όλα τα άτομα που επιβαίνουν σε επιβατηγό πλοίο, το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας, καταμετρούνται πριν από την αναχώρησή του.

(2) Πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου, ο αριθμός των επιβαινόντων ανακοινώνεται στον πλοίαρχο του πλοίου και εισάγεται με τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέσα στην ενιαία θυρίδα ή αναφέρεται στο ΚΣΕΔ μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης:

Νοείται ότι, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2023, επιτρέπεται η ανακοίνωση των πιο πάνω πληροφοριών στον αρμόδιο της καταγραφής επιβατών ή σε άλλο σύστημα επί ξηράς που διαθέτει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου και το οποίο εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, αντί να απαιτείται η  αναφορά τους στην ενιαία θυρίδα.

Καταχώριση πληροφοριών

7.-(1) Για κάθε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας και πραγματοποιεί δρομολόγιο κατά το οποίο η διανυόμενη απόσταση από το σημείο αναχώρησής του έως το επόμενο λιμάνι κατάπλου υπερβαίνει τα δέκα (10) μίλια,  καταχωρίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε άτομο που επιβαίνει σε αυτό:

(α) Το επώνυμο, το όνομα, το φύλο, η ιθαγένεια και η ημερομηνία γέννησής του∙

(β) οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ειδική φροντίδα ή βοήθεια που θα μπορούσε να χρειαστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς από αυτό∙

(γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον παρέχεται οικειοθελώς από αυτό.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) συλλέγονται πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου και  εισάγονται  στην ενιαία θυρίδα κατά την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου ή το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) λεπτών μετά την αναχώρησή του.

(3) Με Απόφαση του Υφυπουργού  που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να συνεχίσει να επιτρέπει, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2023, την ανακοίνωση των πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) στον αρμόδιο της καταγραφής επιβατών ή σε επί ξηράς σύστημα που διαθέτει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου το οποίο εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, αντί να απαιτεί την αναφορά τους στην ενιαία θυρίδα.

Αναχώρηση από λιμένα της Δημοκρατίας

8.-(1) Για κάθε επιβατηγό πλοίο το οποίο αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7, ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου ορίζει αρμόδιο για την καταγραφή των επιβατών, υπεύθυνο για την αναφορά των οριζόμενων στις εν λόγω διατάξεις πληροφοριών στην ενιαία θυρίδα ή στο ΚΣΕΔ  μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης.

(2) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 διατηρούνται από  τον έχοντα την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, σε κάθε περίπτωση, μόνο έως ότου ολοκληρωθεί με ασφάλεια το συγκεκριμένο ταξίδι του πλοίου και τα δεδομένα αναφερθούν στην ενιαία θυρίδα:

Νοείται ότι, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων νομικών υποχρεώσεων επιβάλλει το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων και για στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες διαγράφονται αυτομάτως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό αυτό.

(3) Ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού  πλοίου εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες που έχουν δηλώσει ότι χρειάζονται ειδική φροντίδα ή βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατάγράφονται δεόντως και ανακοινώνονται στον πλοίαρχο πριν από την αναχώρηση του επιβατηγού πλοίου.

Απόπλους από λιμένα τρίτης χώρας

9.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού επιβατηγού πλοίου, το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται προς λιμένα της Δημοκρατίας εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7.

(2) Ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου με σημαία τρίτης χώρας το οποίο αποπλέει από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται  προς λιμένα της Δημοκρατίας εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων  6(1) και  7(1) παρέχονται σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων 6(2)  και 7(2).

Πρόσβαση στις πληροφορίες που καταγράφονται

10.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει  ότι ο έχων την εκμετάλλευση επιβατηγού πλοίου διαθέτει διαδικασία καταγραφής δεδομένων που εγγυάται ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο, αναφέρονται έγκαιρα και με ακρίβεια.

(2) Η Αρμόδια Αρχή έχει πρόσβαση στις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα, το ΚΣΕΔ θα έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 διατηρούνται από την Αρμόδια Αρχή όχι περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο:

(α) έως ότου ολοκληρωθεί με ασφάλεια το συγκεκριμένο ταξίδι του πλοίου, σε κάθε όμως περίπτωση όχι πέραν των εξήντα (60) ημερών μετά τον απόπλου του πλοίου, ή

(β) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ύστερα από ατύχημα, έως ότου ολοκληρωθούν τυχόν έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες.

(4) Με την επιφύλαξη άλλων συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων που επιβάλλει το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων και των υποχρεώσεων για στατιστικούς σκοπούς, οι πληροφορίες διαγρά-φονται αυτομάτως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Τρόπος συλλογής δεδομένων των συστημάτων καταγραφής

11.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα απαιτούμενα δεδομένα των συστημάτων καταγραφής  συλλέγονται και καταχωρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχεται διευκόλυνση και να μη δημιουργούνται περιττές καθυστερήσεις στους επιβάτες που επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από τα πλοία.

(2) Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών διαδικασιών συλλογής δεδομένων στο ίδιο ή σε παρόμοιο δρομολόγιο πρέπει να αποφεύγεται.

Υποχρεώσεις πλοιάρχων

12. Ό πλοίαρχος επιβατηγού πλοίου που αναχωρεί από λιμένα της Δημοκρατίας ή από λιμένα άλλου κράτους μέλους ή από λιμένα τρίτης χώρας και κατευθύνεται προς λιμένα της Δημοκρατίας εξασφαλίζει ότι ο αριθμός των ατόμων που επιβαίνουν στο επιβατηγό πλοίο δεν υπερβαίνει τον αριθμό, για τον οποίο έχει πιστοποιηθεί το πλοίο του.

Απαλλαγές και παρεκκλίσεις

13.-(1) Σε περίπτωση απόπλου επιβατηγού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαλλάσσει επιβατηγό πλοίο-

(α) από την υποχρέωση να εισάγει  τον αριθμό των επιβαινόντων στην ενιαία θυρίδα, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πλοίο δεν είναι ταχύπλοο σκάφος, αλλά εκτελεί τακτικά δρομολόγια διάρκειας μικρότερης της μίας ώρας μεταξύ λιμένων, αποκλειστικά και μόνο σε θαλάσσια περιοχή της κατηγορίας Δ που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, και στην οποία θαλάσσια περιοχή διασφαλίζεται η εγγύτητα εγκαταστάσεων έρευνας και διάσωσης∙

(β) από τις  υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7, όταν το επιβατηγό πλοίο εκτελεί  διαδρομές μεταξύ δυο λιμένων ή διαδρομές από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις, υπό τον όρο ότι το εν λόγω πλοίο εκτελεί δρομολόγια αποκλειστικά και μόνο σε θαλάσσια περιοχή της κατηγορίας Δ που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ, στην οποία θαλάσσια περιοχή διασφαλίζεται η εγγύτητα εγκαταστάσεων έρευνας και διάσωσης.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για   την απόφασή της περί απαλλαγής ή παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7, παρέχοντας για το σκοπό αυτό ουσιαστικές εξηγήσεις, η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με τη χρήση βάσης δεδομένων που έχει συσταθεί και διατηρείται από την Επιτροπή και στην οποία έχει πρόσβαση η Αρμόδια Αρχή και η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα εγκριθέντα μέτρα σε δικτυακό τόπο προσβάσιμο  στο κοινό.

(3) Όταν η Αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης SOLAS, χορηγεί απαλλαγές ή παρεκκλίσεις όσον αφορά στην καταγραφή των επιβατών κυπριακών πλοίων, τα οποία καταπλέουν σε λιμένα της Δημοκρατίας προερχόμενα από λιμένες τρίτων χωρών, δύναται να χορηγεί τις εν λόγω εξαιρέσεις μόνο υπό τους όρους που καθορίζουν οι σχετικές με τις απαλλαγές ή τις παρεκκλίσεις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δε χορηγεί απαλλαγές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ούτε παρεκκλίσεις, σε επιβατηγά πλοία που αποπλέουν από λιμένες της Δημοκρατίας με σημαία τρίτης χώρας, που είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης SOLAS και που, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της τελευταίας, δε συμφωνεί με την εφαρμογή απαλλαγών αυτού του είδους.

(5)(α) Για τις τακτικές γραμμές σε περιοχή όπου η ετήσια πιθανότητα το σημαντικό ύψος κύματος να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα είναι μικρότερη του δέκα τοις εκατό (10%), και-

(i) εφόσον η διαδρομή δεν υπερβαίνει κατά προσέγγιση τα τριάντα (30) μίλια από το σημείο αναχώρησης, ή

(ii) εάν ο κύριος σκοπός της υπηρεσίας είναι η παροχή τακτικής σύνδεσης σε απόμερες κοινότητες για τις συνήθεις χρήσεις,

η Δημοκρατία, από λιμένα της οποίας, αποπλέουν επιβατηγά πλοία για εσωτερικά δρομολόγια, ή η Δημοκρατία και άλλο κράτος μέλος  μεταξύ λιμένων των οποίων εκτελούν δρομολόγια επιβατηγά πλοία, δύνανται να ζητούν από την Επιτροπή, εάν κρίνουν ότι είναι ανεφάρμοστη η καταγραφή από τον έχοντα την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου των πληροφοριών που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 7(1), καθολική ή μερική παρέκκλιση από την απαίτηση αυτή.

(β) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α), πρέπει να παρέχονται αποδείξεις-

(i) για το ανεφάρμοστο της διάταξης για την οποία ζητείται παρέκκλιση,

(ii) για την ύπαρξη στην περιοχή, εντός της οποίας εκτελούν δρομολόγια τα πλοία αυτά, επίγειων βοηθητικών συστημάτων ναυσιπλοΐας και αξιόπιστων καιρικών προγνώσεων, και

(iii) για την ύπαρξη ικανοποιητικών και επαρκών μέσων έρευνας  και διάσωσης:

Νοείται ότι, οι παρεκκλίσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν δυσμενώς τον ανταγωνισμό.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

13A.-(1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος Νόμου διενεργείται σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(2) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Nόμου και της Οδηγίας 98/41/ΕΚ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2008/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ.

Απαγόρευση απόπλου

14.-(1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να απαγορεύει τον απόπλου των επιβατηγών πλοίων, επί των οποίων έχει εφαρμογή ο παρών Νόμος, εάν δεν τηρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 6, 7, 9 και 12 του παρόντος Νόμου και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Εφόσον η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων που καθορίζονται στο εδάφιο (1), προβαίνει σε βεβαίωση της παράβασης, συντάσσει σχετική έκθεση, καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία και δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου του επιβατηγού πλοίου, μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι έχει αποκατασταθεί η αιτία της μη συμμόρφωσης του και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

(3) Τα συνεπαγόμενα έξοδα για βεβαίωση της αποκατάστασης της παράβασης βαρύνουν το επιβατηγό πλοίο και καταβάλλονται πριν από την άρση της απαγόρευσης απόπλου.

(4) Κατά την άσκηση του ελέγχου από τη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη απαγόρευση απόπλου ή η καθυστέρηση επιβατηγού πλοίου.

(5) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή ζημιά που έχει υποστεί:

Νοείται ότι σε περίπτωση, που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου.

Διοικητικό πρόστιμο

15.-(1) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών τιμωρείται, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος ή άλλου Νόμου, με διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ή στον πλοίαρχο, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής που βεβαιώνει την παράβαση.

(3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου δυνάμει του εδαφίου (2) προστίμου θα καθορίζονται ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή της και δεν επιτρέπει άρση της κατά το άρθρο 14 απαγόρευσης απόπλου, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό, και με όρους που ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή.

Ιεραρχική προσφυγή

16.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ή ο εκπρόσωπος του στη Δημοκρατία, έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά απόφασης απαγόρευσης απόπλου ή επιβολής διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (4) το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση-

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση-

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει δεόντως τον πλοίαρχο του επιβατηγού πλοίου για το κατά το εδάφιο (1) δικαίωμα προσφυγής.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Ποινικά αδικήματα

17.-(1) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο πλοίαρχος, ο οποίος, επιχειρεί τον απόπλου επιβατηγού πλοίου κατά παράβαση απαγόρευσης απόπλου που επεβλήθη στο επιβατηγό πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.

(2) Το ίδιο πιο πάνω αδίκημα διαπράττει ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, εν γνώσει του, συμπράττει ή συντρέχει στην τέλεση του κατά το εδάφιο (1) αδικήματος.

(3) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο έχων την εκμετάλλευση του επιβατηγού πλοίου, ο οποίος παρέχει στην Αρμόδια Αρχή ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που επιβαίνουν στο πλοίο ή παραποιεί τα υπάρχοντα στοιχεία.

Κανονισμοί

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευομένους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψη τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.